Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki nauczania języka włoskiego jako obcego (DITALS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S21MWJ03
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki nauczania języka włoskiego jako obcego (DITALS)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie wiedzy z zakresu technik i strategii nauczania języka włoskiego jako obcego oraz nauka stosowania jej w praktyce, co niezbędne jest do przystąpienia do egzaminu DITALS 1, potwierdzającego kompetencje do nauczania języka włoskiego jako obcego.

Pełny opis:

Program ramowy obejmuje następujące zagadnienia i ich praktyczne wykorzystanie:

- podstawowa terminologia dotycząca podejść i metod glottodydaktycznych w nauczaniu języka włoskiego

- szczegółowy podział technik i strategii nauczania języka obcego, w szczególności języka włoskiego (ze względu na poszczególne kompetencje i sprawności językowe, na fazy jednostki lekcyjnej), umiejętność ich rozpoznawania oraz analizy

- analiza aktywności pod kątem poziomów językowych (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ESOKJ), umiejętność ich rozpoznawania

- samodzielne (indywidualnie i w grupie) tworzenie aktywności przystosowanych do konkretnego profilu osoby uczącej się

- kontrola wyników nauczania, strategie i techniki ewaluacji wiedzy ucznia

- sposoby opracowania i przekazywania informacji zwrotnej; koncepcje feedback i feedforward

- analiza i umiejętność oceny przydatności podręczników do nauki języka włoskiego

- kryteria doboru materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych

- zastosowanie nowych technologii w dydaktyce języka włoskiego: przykłady narzędzi i ich praktyczne użycie.

Kurs należy do grupy przedmiotów Dydaktyka języka włoskiego.

Literatura:

Balboni P. E., Didattica dell’italiano a stranieri, Bonacci, Roma 1994.

Balboni P.E., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET, Torino, 2012.

Balboni P. E., Tecniche didattiche per l’educazione linguistica. Italiano, lingue straniere, lingue classiche, UTET, Torino 1998.

Bitchener J. Ferris D. R., Written corrective feedback in second language acquisition and writing, Routledge, New York, 2012.

De Marco A., Manuale di glottodidattica: insegnare una lingua straniera, Carocci, Firenze, 2007.

Diadori P. (red.), Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier, Milano 2015.

Hattie J., Visible learning for teacher: Maximizing impact on learning, Routledge/Taylor&Francis Group, New York, 2012.

Mehisto P., Marsh D., Frigols M. J., Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in bilingual and multilingual education, Macmillan, Oxford 2008.

Vedovelli M., Guida all'italiano per stranieri. Dal 'Quadro comune europeo per le lingue' alla ‘Sfida salutare’, Roma, Carocci, 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

K_W06 - zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U05 - komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

K_U06 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

K_U07- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

K_U11 - planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

K_U12 - współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 - krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

K_K03 - przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

-D.1.W2. podstawę programową danego przedmiotu, cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu lub prowadzonych zajęć na poszczególnych etapach edukacyjnych, przedmiot lub rodzaj zajęć w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia, strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu nauczania lub prowadzonych zajęć oraz kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć;

-D.1.W3. integrację wewnątrz- i międzyprzedmiotową; zagadnienia związane z programem nauczania – tworzenie i modyfikację, analizę, ocenę, dobór i zatwierdzanie oraz zasady projektowania procesu kształcenia oraz rozkładu materiału;

-D.1.W4. kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę zawodowego rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnej, oraz dostosowywania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności poznawczej uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie interakcji między uczniami; rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym;

-D.1.W5. konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę projektów, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć;

-D.1.W8. sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety edukacyjne), pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć; potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów;

-D.1.W10. rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny;

-D.1.W11. egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby konstruowania testów, sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach nauczanego przedmiotu;

-D.1.W14. warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela; zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją, a także z koniecznością analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

-D.1.U1. identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi;

-D.1.U7. dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne;

-D.1.U8. merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;

-D.1.U9. skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów;

-D.1.U11. przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

-D.1.K7. rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- odpowiednia frekwencja – dopuszczalne są dwie nieobecności. Aby uzyskać zaliczenie, wymagana jest obecność na min. 60% zajęć, licząc w tym również zwolnienia lekarskie;

- aktywny udział w zajęciach, potwierdzający przygotowanie się do zajęć; - przygotowanie i przedstawienie fragmentu lekcji języka włoskiego;

- uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego.

Ocena końcowa zależeć będzie:

- w 30% od oceny aktywności potwierdzającej przygotowanie się do zajęć (w tym także przedstawionego fragmentu lekcji języka włoskiego);

- w 70% od oceny uzyskanej z zaliczenia pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lewandowska
Prowadzący grup: Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lewandowska
Prowadzący grup: Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)