Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura, kino, fotografia we Włoszech XX i XXI wieku.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S21PS01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura, kino, fotografia we Włoszech XX i XXI wieku.
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Proseminaria na studiach II stopnia dla studentów I roku studiów
Punkty ECTS i inne: 17.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Skrócony opis:

Przegląd tekstów, poetyk i teorii związanych z XX XXI-wiecznymi tekstami kultury we Włoszech (literatura, fotografia, komiks, kino) i ich wzajemnymi relacjami. Poszukiwanie właściwych metod i narzędzi do opisu i interpretacji tych tekstów.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie analiza różnych odmian tekstów kultury włoskiej XX i XXI wieku od literatury, przez komiks, powieść graficzną po film; omówienie najważniejszych poetyk, zjawisk, dzieł i autorów we Włoszech w XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem związków literatury, tekstów ikonicznych, kina, fotografii; dobór metodologii i narzędzi badań w zależności od przedmiotu badań poszczególnych uczestników seminarium, które doprowadzą do powstania pracy magisterskiej.

Materiał praktyczny (teksty) i teoretyczny (metody/narzędzia) referuje prowadzący przy aktywnym udziale słuchaczy (obejmujący różne formy wystąpień, prezentacji, debat). Na zaliczenie wymagana będzie też pisemna praca roczna.

Literatura:

Il romanzo in Italia, III, Il primo Novecento, a c. di G.Alfano e F. de Cristofaro, Carocci, Roma, 2018

Il romanzo in Italia, IV, Il secondo Novecento, a c. di G. Alfano e F. de Cristofaro, Carocci, Roma, 2018

R. Ceserani, L’occhio della Medusa. Letteratura e fotografia. Bollati Boringhieri, Torino, 2011

A. Abruzzese, Cinema e romanzo. Dal visibile al sensibile, pp. 775-801 in Il Romanzo. La cultura del romanzo, a c. di F. Moretti. Einaudi, Torino, 2008

D. Barbieri, Maestri del fumetto. Lapilli, Latina, 2012

S.McCloud (1994), Capire il fumetto: l’arte invisibile, Pavesio, Torino, 2006 (trad. L.Rizzi).

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny;

- formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny;

- samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny;

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- K_K04 uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Dopuszcza się maksimum dwie nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru. Na ocenę końcową składają się: ocena prezentacji własnych badań referowanych w czasie zajęć (40% oceny), aktywny udział w zajęciach w formie referatu, prezentacji, debaty (40% oceny); dwie pisemna praca zaliczeniowa na koniec roku, zawierająca wymagane elementy pracy magisterskiej o objętości ok. 5 stron (20% oceny).

N.B. Zajęcia zaplanowano w trybie stacjonarnym. Uwzględniając jednak możliwość zmiany warunków zaliczenia w przypadku przejścia na tryb zdalny, zastrzegamy, że forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Serkowska
Prowadzący grup: Hanna Serkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.