Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura, kino, fotografia we Włoszech XX i XXI wieku.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S21PS01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura, kino, fotografia we Włoszech XX i XXI wieku.
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Proseminaria na studiach II stopnia dla studentów I roku studiów
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Skrócony opis:

Przegląd tekstów, poetyk i teorii związanych z XX XXI-wiecznymi tekstami kultury we Włoszech (literatura, fotografia, komiks, kino) i ich wzajemnymi relacjami. Poszukiwanie właściwych metod i narzędzi do opisu i interpretacji tych tekstów.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie analiza różnych odmian tekstów kultury włoskiej XX i XXI wieku od literatury, przez komiks, powieść graficzną po film; omówienie najważniejszych poetyk, zjawisk, dzieł i autorów we Włoszech w XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem związków literatury, tekstów ikonicznych, kina, fotografii; dobór metodologii i narzędzi badań w zależności od przedmiotu badań poszczególnych uczestników seminarium, które doprowadzą do powstania pracy magisterskiej.

Materiał praktyczny (teksty) i teoretyczny (metody/narzędzia) referuje prowadzący przy aktywnym udziale słuchaczy (obejmujący różne formy wystąpień, prezentacji, debat). Na zaliczenie wymagana będzie też pisemna praca roczna.

Literatura:

Il romanzo in Italia, III, Il primo Novecento, a c. di G.Alfano e F. de Cristofaro, Carocci, Roma, 2018

Il romanzo in Italia, IV, Il secondo Novecento, a c. di G. Alfano e F. de Cristofaro, Carocci, Roma, 2018

R. Ceserani, L’occhio della Medusa. Letteratura e fotografia. Bollati Boringhieri, Torino, 2011

A. Abruzzese, Cinema e romanzo. Dal visibile al sensibile, pp. 775-801 in Il Romanzo. La cultura del romanzo, a c. di F. Moretti. Einaudi, Torino, 2008

D. Barbieri, Maestri del fumetto. Lapilli, Latina, 2012

S.McCloud (1994), Capire il fumetto: l’arte invisibile, Pavesio, Torino, 2006 (trad. L.Rizzi).

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny;

- formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny;

- samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny;

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- K_K04 uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Dopuszcza się maksimum dwie nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru. Na ocenę końcową składają się: ocena prezentacji własnych badań referowanych w czasie zajęć (40% oceny), aktywny udział w zajęciach w formie referatu, prezentacji, debaty (40% oceny); dwie pisemna praca zaliczeniowa na koniec roku, zawierająca wymagane elementy pracy magisterskiej o objętości ok. 5 stron (20% oceny).

N.B. Zajęcia zaplanowano w trybie stacjonarnym. Uwzględniając jednak możliwość zmiany warunków zaliczenia w przypadku przejścia na tryb zdalny, zastrzegamy, że forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)