Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trauma wojny w XX i XXI w: literatura, historia i psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S22KJ02
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Trauma wojny w XX i XXI w: literatura, historia i psychologia
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu będzie analiza traumatycznego wpływu wojen XX i XXI wieku na psychikę oraz wyobraźnię subiektywną i zbiorową. W świetle tych ram przeanalizowane zostaną sposoby przedstawienia szoku wywołanego wojną w literaturze (zarówno z perspektywy włoskiej, jak i europejskiej), identyfikując zarówno specyfikę twórczości artystycznej, jak i jej możliwe powiązania z kategoriami oferowanymi przez analizę psychologiczną i psychoanalityczną doświadczenia traumy.

Pełny opis:

: Kurs będzie dotyczył traumatycznych skutków, jakie wydarzenia wojenne wywierają w kulturze XX i XXI wieku zarówno na jednostki, jak i na społeczności. Po przedstawieniu narodzin teoretycznej koncepcji traumy od końca XIX do początku XX wieku oraz jej rozwoju głównie w związku z dwiema wojnami światowymi, zostaną omówione badania z zakresu psychologii i psychoanalizy oraz literatury. W obrębie twórczości literackiej zostanie ukazane historyczne, artystyczne i etyczne znaczenie dzieł, które, zawieszone między koniecznością a niemożliwością, starają się pokazywać doświadczenie traumy. Zobaczymy zatem, jak w literaturze włoskiej i europejskiej wydarzenia wojenne, ich historia i długotrwałe szokujące skutki są umieszczane w centrum artystycznego tworzenia dzieł wielu autorów: od Malapartego do D'Arriga i Occhiata, od Gaddy do Becketta, od Bachmann do Rosselli, od Leviego do Celana, od Schmidta do Kristof.

Literatura:

G. Alfano, Ciò che torna. Gli effetti della guerra nella letteratura italiana del Novecento, Firenze 2014; G. Frasca, La scimmia di Dio. L’emozione della guerra mediale, Genova 1996; H. van der Heide, T Montone (a cura di), Sessant’anni dopo. L’ombra della seconda guerra mondiale sulla letteratura del dopoguerra, Bologna 2006; C. Lash, L' io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un'epoca di turbamenti, Milano 2004; P. V. Mengaldo, La vendetta e il racconto, Torino 2004; C. Miglio, Vita a fronte. Saggio su Paul Celan, Macerata 2005; CU. Rossi, Un secolo di fuoco. Introduzione alla letteratura di guerra del Novecento, Roma 2008, C. Mucci, Il trauma da Freud alla Shoah, Roma 2008; M.P. De Paulis (a cura di), Dire i traumi dell’Italia del Novecento. Dall’esperienza alla creazione letteraria e artistica, Firenze 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 w sposób pogłębiony powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w

tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

K_W02, w sposób pogłębiony wybrane aspekty historii literatury i języka włoskiego;

K_W03 w sposób pogłębiony wybrane aspekty historyczne, społeczne i kulturowe Włoch.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 przeprowadzić pogłębioną analizę dzieła literackiego z zastosowaniem zróżnicowanych metod.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K04 uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (maksymalnie 3 nieobecności);

- prezentacja wybranego zagadnienia podczas zajęć;

- egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alessandro Baldacci
Prowadzący grup: Alessandro Baldacci
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alessandro Baldacci
Prowadzący grup: Alessandro Baldacci
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)