Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poezja Włoska XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S22PS01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Poezja Włoska XX wieku
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Proseminaria na studiach II stopnia dla studentów I roku studiów
Punkty ECTS i inne: 17.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Podczas kursu słuchacze pogłębiają wiedzę dotyczącą poezji włoskiej ze szczególnym uwzględnieniem najwazniejszych nurtów i autorów XX wieku

Pełny opis:

Podczas kursu słuchacze pogłębiają wiedzę dotyczącą poezji włoskiej XX wieku, od modernizmu do okresu „po Montalem”. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wpływom najznamienitszych autorów włoskiej tradycji lirycznej (Campana, Rebora, Sbarbaro, Ungaretti, Montale, Saba, Sereni, Rosselli, Calogero i Zanzotto).

Literatura:

F. Curi, La poesia italiana del Novecento, Bari-Roma 1999; Niva Lenzini, La poesia italiana del Novecento, Bologna 1999; G. Ferroni, Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Milano 1997; P.V. Mengaldo, I poeti italiani del Novecento, Milano 2012

Pozycje niedostępne w bibliotekach UW będą udostępnione studentom przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

K_W05 - w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium;

K_W06 - zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U02 - stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny;

K_U03 - formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny;

K_U04 - samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny;

K_U05 - komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

K_U06 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

K_U08 - przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim;

K_U10 - posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

K_U11 - planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 - krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

K_K03 - przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Referat na lekcje i egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alessandro Baldacci
Prowadzący grup: Alessandro Baldacci
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)