Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dawna literatura i kultura włoska - wybrane aspekty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S24PS01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dawna literatura i kultura włoska - wybrane aspekty
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Proseminaria na studiach II stopnia dla studentów I roku studiów
Punkty ECTS i inne: 17.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Proseminarium magisterskie poświęcone jest dawnej literaturze i kulturze włoskiej od wieku XVI. Możliwe jest także badanie tekstów współczesnych w relacji do tradycji renesansowej, barokowej lub oświeceniowej.

Pełny opis:

Proseminarium magisterskie poświęcone jest dawnej literaturze i kulturze włoskiej od wieku XVI. Możliwe jest także badanie tekstów współczesnych w relacji do tradycji renesansowej, barokowej lub oświeceniowej.

Zakres tematyczny proseminarium obejmuje wybrane aspekty dawnej literatury i kultury włoskiej, np.:

- włoska literatura teatralna i artystyczna,

- literatura autobiograficzna,

- literatura podróżnicza,

- twórczość publicystyczna,

- komparatystyka,

- relacja autor/artysta-mecenas,

- zagadnienia związane z przekładem oraz recepcją w Polsce (lub innym kraju).

Na zajęciach omówione zostaną wybrane utwory w kontekście przemian kultury (obyczajowości, estetyki, sztuki), zagadnienia związane z komparatystyką oraz recepcją literatury włoskiej. Tematyka zajęć może być po części dostosowana do wybranych przez uczestników tematów projektów. Lista lektur oraz omawianych zagadnień zostanie przedstawiona na początku semestru.

Istotnym celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej. Dlatego też w toku zajęć omówione zostaną podstawowe elementy warsztatu naukowego (metodologia, dobór i selekcja materiału, układ pracy) oraz zasady redagowania tekstów naukowych (przypisy, bibliografia, i in.). Przewidziane są także dyskusje na temat literatury teoretycznej oraz prezentacja własnego projektu naukowego (praca dyplomowa).

Literatura:

Lista obejmuje wybrane opracowania o charakterze ogólnym:

Bal E., Lokalność i mobilność kulturowa teatru. Śladami Arlekina i Pulcinelli, Kraków 2017.

Dahlhaus C., Drammaturgia dell'opera italiana, Torino 2005.

Genovese G., La lettera oltre il genere: il libro di lettere, dall’Aretino al Doni, e le origini dell’autobiografia moderna, Roma 2009.

Łukaszewicz J., Włosko-polskie pogranicze literackie za panowania Stanisława Augusta, Kraków 2021.

Marapodi M. (ed.), Italian culture in the drama of Shakespeare and his contemporaries: rewriting, remaking, refashioning, Ashgate, 2007.

Miszalska J. [et al.], Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Kraków 2007.

Miszalska J., Z ziemi włoskiej do Polski. Przekłady z literatury włoskiej w Polsce do końca XVIII wieku, Kraków 2015.

Morando S., La letteratura teatrale italiana, Roma 2023.

Perocco D., Viaggiare e raccontare: narrazione di viaggio ed esperienze di racconto tra Cinque e Seicento, Alessandria 1997.

Płaszczewska O., Przestrzenie komparatystyki – italianizm, Kraków 2010.

Preeshl M., Shakespeare and Commedia dell'Arte : play by play, Routledge, 2017

Praz M., Mnemosine: parallelo tra la letteratura e le arti visive, Milano 1971.

Trifone P. (ed.), Città italiane, storie di lingue e culture, Roma 2017.

Efekty uczenia się:

PROSEMINARIUM „Dawna literatura i kultura włoska – wybrane aspekty”

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną literaturoznawstwa, w szczególności wybranych aspektów dawnej literatury włoskiej;

K_W05 - w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres metodologii pracy naukowej z zakresu dawnej literatury włoskiej w stopniu niezbędnym do przygotowania i obrony pracy magisterskiej;;

K_W06 - zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, niezbędne do napisania pracy magisterskiej.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U02 - stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla nauki o literaturze;

K_U03 - formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla analizy tekstu dawnego;

K_U04 - samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

K_U05 - komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

K_U06 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

K_U08 - przygotować i redagować prace pisemne, w tym co najmniej jeden rozdział pracy dyplomowej w języku włoskim;

K_U10 - posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

K_U11 - planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań w ramach realizacji projektu naukowego (sformułowanie tematu pracy dyplomowej, prezentacja tematu oraz celu, przygotowanie bibliografii, plan pracy dyplomowej, jeden rozdział pracy dyplomowej).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

K_K02 - krytycznej oceny własnych działań i umiejętności w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

K_K03 - przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się w trybie ciągłym na podstawie następujących kryteriów:

- kontrola obecności (student ma prawo do trzech nieobecności w semestrze),

- bieżące przygotowanie do zajęć (znajomość lektur i udział w dyskusji),

- opracowanie tematu pracy dyplomowej oraz podstawowej bibliografii (do zatwierdzenia w I semestrze),

- prezentacja projektu naukowego (II semestr; przedstawienie tematu, korpusu tekstów, celu pracy – teza, hipoteza lub pytanie badawcze, metodologia, zarys aktualnego stanu badań),

- przygotowanie planu pracy magisterskiej wraz z harmonogramem realizacji (do zatwierdzenia w II semestrze po prezentacji projektu naukowego),

- praca zaliczeniowa (I rozdział pracy magisterskiej, min. 15 stron), ukazująca poprawne opanowanie metodologii oraz zasad redagowania tekstu (przypisy, bibliografia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)