Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy leksykografii jednojęzycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S18KJ02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy leksykografii jednojęzycznej
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przdmioty kierunkowe na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest teoretycznym kwestiom związanym z opisem wyrażeń w słownikach jednojęzycznych.

Pełny opis:

Przedmiotem kursu będą podstawowe problemy leksykografii jednojęzycznej, które dadzą się ująć w dwóch prostych pytaniach: co stanowi przedmiot opisu?, jak należy to coś charakteryzować? Odpowiadając na pierwsze z tych pytań, chciałabym się zastanawiać nad trudnym problemem adekwatnego wyodrębniania rzeczywistych jednostek języka, które są właściwymi obiektami opisu leksykograficznego. Chcę również zwrócić uwagę na ich typologiczną różnorodność. Odpowiedź na pytanie drugie wymaga uwzględnienia różnych aspektów informacji słownikowej, która powinna towarzyszyć zarejestrowanym wyrażeniom: a mianowicie ich charakterystyki prozodycznej, fleksyjnej, składniowej, semantycznej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce, jakie mogą one zająć w strukturze tematyczno-rematycznej wypowiedzi) oraz pragmatycznej. Punkt ciężkości będzie w naszych rozważaniach spoczywał na komponencie znaczeniowym, bo jest on w słownikach stanowiących przedmiot zainteresowania podstawowy.

Literatura:

J. D. Apresjan: Semantyka leksykalna, Ossolineum, Wrocław 1980, 2000, r. Wymagania stawiane definicjom i wyrażeniom.definiowanym.

A. Bednarek, M. Grochowski: Zadania z semantyki, UMK, Toruń 1993.

A. Bogusławski: O zasadach rejestracji jednostek języka [w:] Poradnik Językowy 1976/ 8. 356-364.

A. Bogusławski: Obiekty leksykograficzne i jednostki języka [w:] Z. Saloni (red.) Studia z polskiej leksykografii współczesnej III. Wyd. Filii UW, Białystok 1987, 13-31.

Bogusławski A., Wawrzyńczyk J.: Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Katedra Lingwistyki Formalnej UW Warszawa 1993 (wstęp).

Bogusławski A., Danielewiczowa M., Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Elma Books, Warszawa2005 (wstęp).

M. Danielewiczowa Czego brak w słownikowych opisach znaczenia? Semantyka – leksykografii, [w:] „Prace Filologiczne” 2010, t. LVIII, s. 69-81.

Wieloznaczność – skaza na języku czy na jego opisie, [w]: M.Bańko, D. Kopcińska (red.) Różne formy, różne treści, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2011, s. 37-48.

M. Grochowski: Zarys leksykologii i leksykografii, UMK, Toruń 1982.

M. Grochowski: Obiekty, cele i metody definiowania a rodzaje definicji [w:] J. Bartmiński, R. Tokarski (red.) O definicjach i definiowaniu, UMCS, Lublin 1993s. 35-45.

R. Grzegorczykowa: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, PWN, Warszawa 1990.

A. Wierzbicka: W poszukiwaniu tradycji. Idee semantyczne Leibniza. [w:] Pamiętnik Literacki L XVI / 1975.

Wierzbicka Anna: English Speech Act Verbs. A Semantic Dictionary. Sydney 1987: Academic Press.

F. de Saussure: Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, PWN, Warszawa 2002, Cz. II.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

Umiejętności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- - uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy kursu będą oceniani na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz pracy zaliczeniowej (forma do uzgodnienia).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.