Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dario Fo : tradycja i kultura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S18KL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Dario Fo : tradycja i kultura
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przdmioty kierunkowe na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma zapoznać uczestników z twórczością Daria Fo, laureata literackiej nagrody Nobla. Teatr tego włoskiego aktora-autora czerpie swe inspiracje z włoskiej tradycji, tworząc aktualny przekaz dla widza. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów przedstawień teatralnych.

Pełny opis:

Wykład ma zapoznać uczestników z twórczością Daria Fo, laureata literackiej nagrody Nobla. Teatr tego włoskiego aktora-autora czerpie swe inspiracje z włoskiej tradycji, tworząc oryginalny i aktualny przekaz. Omawiane zagadnienia to m.in.: Fo a kultura średniowieczna (Jacopone da Todi i lauda, kuglarz i jego teksty: Cielo d'Alcamo, Matazone da Caligano, farsa), kultura renesansowa (Angelo Beolco, zw. Ruzante, włoska komedia renesansowa, malarstwo), komedia dell'arte (Zanni, Arlekin, grammelot, Scapino, etc.).

Lektury (m.in. "Mistero buffo" - "Rosa fresca aulentissima", "La nascita del villano", "La nascita del giullare", "Maria sotto la croce", etc., prolog do "Lu Santo Jullare Francesco", "Ruzzante", "Il diavolo con le zinne"), a także fragmenty wybranych spektakli, posłużą nam do odczytania odniesień do włoskiej tradycji oraz ich autorskiej reinterpretacji.

Literatura:

Wybrana literatura:

De Pasquale E., Il segreto del giullare : la dimensione testuale nel teatro di Dario Fo, Napoli 1999;

Fo D., Manuale minimo dell'attore, Torino 1987;

Fo D., Teatro, a cura di F. Rame, Torino 2000;

Gurgul M., Teatr Daria Fo, Universitas, Kraków 1997;

Le tradizioni popolari nelle opere di Pier Paolo Pasolini e Dario Fo, a cura di Lisa El Ghaoui e Federica Tummillo, Pisa 2014.

Pizza M., Al lavoro con Dario Fo e Franca Rame: genesi e composizione dello spettacolo teatrale 1996-2000, Roma 2006;

Pizza M., Il gesto, la parola, l'azione : poetica, drammaturgia e storia dei monologhi di Dario Fo, Roma 1996;

Trifone P., L'italiano a teatro: dalla commedia rinascimentale a Dario Fo, Pisa 2000;

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejętności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności,

- bieżące przygotowanie do zajęć (znajomość lektur i udział w dyskusji),

- praca zaliczeniowa (pisana w sali).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.