Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Włoska proza fantastyczna : Pirandello, Savino, Landolfi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S18KL02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Włoska proza fantastyczna : Pirandello, Savino, Landolfi
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przdmioty kierunkowe na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone interesującemu zjawisku we włoskiej literaturze XIX /XX w. Celem zajęć jest przekazanie studentowi ogólnego obrazu rozwoju fantastyki we Włoszech od II poł. XIX w. do połowy XX w. Omawiane będą zagadnienia teoretyczne oraz twórczość fantastyczna Pirandella, Savinia i Landolfiego.

Pełny opis:

Tematem konwersatorium będzie włoska literatura fantastyczna od II poł. XIX w. ok. połowy XX w., omawiana na przykładzie wybranych tekstów Pirandella, Savinia i Landolfiego. Na początku zastanowimy się nad definicją gatunku, podstawami teoretycznymi refleksji nad literaturą fantastyczną (Todorov, Calvino, Ceserani i inni), rozwojem romantycznej i postromantycznej prozy fantastycznej w Europie oraz specyfiką włoskiej literatury fantastycznej na tym tle. Dokonamy przeglądu najczęściej spotykanych motywów, typów i cech narracji, sposobów konstruowania postaci i przestrzeni itp., charakterystycznych dla tego nurtu. Szczegółowo przyjrzymy się wybranym utworom Pirandella, Savinia i Landolfiego,

analizując je pod kątem przynależności gatunkowej do nurtu fantastycznego i jednocześnie specyfiki jego rozwoju w literaturze włoskiej.

Literatura:

1. Podręcznik (rozdziały dot. historii literatury włoskiej XIX i XX w.)

Ferroni Giulio, Storia della letteratura italiana, l'Ottocento, Einaudi (wyd. dowolne)

2. Ceserani Remo (et al.), Dizionario dei temi letterari. Vol. 1-III, Torino, UTET, 2007.

3. Opracowania na temat literatury fantastycznej:

Todorov.Tzvetan Introduction à la littérature fantastique / Paris, Éditions du Seuil, 1970 (wyd. wł. T. Todorov, La letteratura fantastica, Garzanti, Milano 2000)

Ceserani Remo, Il fantastico, Il Mulino, Bologna 1996 (2013)

4. Teksty literackie, które będą przedmiotem analizy:

-Racconti della Scapigliatura milanese a cura di Giovanna Rosa e Giuliano Cenati, file:///C:/Users/eeebox/Videos/Desktop/ZAJĘCIA/ZAJĘCIA%202016-17/Semestr%20zimowy%202016-17/MONO%20SCAPIGLIATURA/Racconti-della-Scapigliatura-ilanese..pdf

-L. Wskazane na pierwszym spotkaniu utwory Pirandella, Savinia i Landolfiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejętności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.