Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy pragmatyki i lingwistyki tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S18SJ01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Elementy pragmatyki i lingwistyki tekstu
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią przegląd kluczowych zjawisk językowych znajdujących się w centrum zainteresowania i będących przedmiotem badań pragmalingwistyki i lingwistyki tekstu. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się zaliczeniem pisemnym po III semestrze.

Pełny opis:

Na zajęcia składają się dwa moduły tematyczne, poświęcone odpowiednio pragmalingwistyce i lingwistyce tekstu. W obrębie pierwszego z nich w pierwszej kolejności zastanowimy się i określimy, czym jest pragmatyka i na czym polega jej odrębność w stosunku do innych działów językoznawstwa. W następnej kolejności przyjrzymy się kluczowym teoriom i pojęciom z zakresu pragmalingwistyki, takim jak min. kontekst, deiksa, akty mowy, implikatury i presupozycje, inferencje, teoria relewancji, reguły konwersacji, reguły uprzejmości, analiza konwersacyjna. Moduł poświęcony lingwistyce tekstu rozpoczniemy od zdefiniowania pojęcia tekstu, kryteriów tekstowości i typologii tekstów, aby potem przejść do bardziej szczegółowej analizy zjawisk koherencji i kohezji oraz ich wykładników językowych. Moduł zakończymy przyjrzeniu się strukturze informacyjnej wypowiedzi i tekstu.

Literatura:

materiały autorskie przygotowane w oparciu o min. o następujące pozycje bibliograficzne:

1. BAZZANELLA, C. (2005): Linguistica e pragmatica del linguaggio. Un’introduzione. Roma / Bari: Editori Laterza.

2. BIANCHI, C. (2003): Pragmatica del linguaggio. Roma / Bari: Editori Laterza.

3. ANDORNO, C. (2005): Che cos'è la pragmatica linguistica. Roma: Carocci.

4. ANDORNO, C. (2003): Linguistica testuale. Un'introduzione. Roma: Carocci.

5. DE BEAUGRANDE, R.-A./ DRESSLER, W. U. (1994): Introduzione alla linguistica testuale. Bologna: Il Mulino.

6. CONTE, M.E. (1988): Condizioni di coerenza. Ricerche di linguistica testuale. Torino: Edizioni dell’Orso.

7. BECCARIA, G.L. (ed.) (1994-1996): Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica. Torino: Einaudi.

8. RENZI, L. / SALVI, P. / CARDINALETTI, A. (eds) (1988 - 1995): Grande grammatica di consultazione. Vol. III: Tipi di frase, deissi, formazione delle parole. Bologna: Il Mulino.

9. AUSTIN, J.L. (1987): Come fare cose con le parole. Torino: Marietti.

10. SEARLE, J.R. (1978): Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio. Torino: Boringhieri.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i obecność), pozytywny wynik końcowego kolokwium kontrolnego

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.