Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr włoski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S18SM02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Teatr włoski
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria magisterskie na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie poświęcone jest historii teatru i dramatu włoskiego począwszy od wieku XVI po wiek XXI, a także zagadnieniom związanym z przekładem form dramatycznych oraz recepcji dramaturgii włoskiej w Polsce.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest historii teatru i dramatu włoskiego od wieku XVI po wiek XXI. Celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej na temat wybranych zagadnień z historii teatru i dramatu włoskiego. Dlatego też poznamy podstawowe elementy warsztatu naukowego (metodologia, dobór i selekcja materiału, układ pracy) oraz zasady redagowania tekstów naukowych (przypisy, bibliografia, i in.).

Zajęcia są kontynuacją pracy z proseminarium, podsumujemy więc i pogłębimy zdobytą wcześniej wiedzę na temat rozwoju teatru i dramatu włoskiego oraz innych zagadnień (przekład, recepcja). Wybór omawianych tematów oraz analizowanych utworów będzie ściśle związany z tematami powstających w ramach seminarium prac magisterskich

Literatura:

Alonge R., Goldoni: dalla commedia dell'arte al dramma borghese, Milano 2004.

Alonge R., Perrelli F., Storia del teatro e dello spettacolo, Torino 2012.

Angelini F., Il teatro del Novecento: da Pirandello a Fo, Roma 2003.

Barsotti A., Eduardo, Fo e l'attore-autore del Novecento, Roma 2007.

Bottoni L., La messinscena del rinascimento, Milano 2005.

Dalle origini al Quattrocento, a cura di E. Faccioli, Torino 1975.

Goldoni C., Il teatro comico e altri scritti teatrali, Roma 1992.

I canovacci della commedia dell'arte, a cura di A. Testaverde, Torino 2007.

La commedia del '500, a cura di G. Davico Bonino, Milano 1970.

La ricezione della commedia dell'arte nell'Europa Centrale 1568-1769, Pisa 2010.

Miszalska J. [et al.], Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Kraków 2007.

Pirandello L., Sei personaggi in cerca d’autore, Milano 1980.

Storia del teatro moderno e contemporaneo, t. I-III, a cura di R. Alonge, G. Davico Bonino, Torino 2000-01.

Taviani F, Schino M., Il segreto della commedia dell'arte: la memoria delle compagnie italiane del XVI, XVII, XVIII secolo, Firenze 2007.

Tessari R., Commedia dell'Arte: la Maschera e l'Ombra, Milano 1981.

Tessari R., Teatro italiano del Novecento: fenomenologie e strutture 1906-1976, Firenze 2003.

Tra Goldoni e Strehler: Arlecchino e la commedia dell'arte, a cura di P. Bosisio, Roma 2007. Trifone P., L'italiano a teatro: dalla commedia rinascimentale a Dario Fo, Pisa 2000.

Vanossi L. [et al.], Lingua e strutture del teatro italiano del rinascimento, Padova 1970.

Verga G., Tutto il teatro, Milano 1980.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejętności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności i bieżące przygotowanie do zajęć (znajomość lektur i udział w dyskusji),

- zaliczenie na ocenę (I sem.),

- regularne konsultacje, dotyczące kolejnych etapów pracy nad projektem,

- systematyczna praca według ustalonego wspólnie na początku zajęć harmonogramu,

- praca dyplomowa zaakceptowana przez promotora.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.