Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja językowa: konwencje i innowacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S18SM03 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Komunikacja językowa: konwencje i innowacje
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria magisterskie na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

W trakcie kursu przedstawiane są zagadnienia komunikacyjne z punktu widzenia pragmatyki i teorii perswazji. Omawiane zagadnienia dotyczą zastosowań umiejętności warsztatowych do badania szeroko pojętej komunikacji językowej.

Pełny opis:

Ramowy program seminarium stanowi pogłębienie zagadnień teorii i praktyki komunikacji o kwestie dotyczące pragmatyki, wraz z elementami teorii perswazji. W trakcie seminarium omawiane są sposoby wykorzystywania koncepcji i narzędzi pragmatycznych (np. performatywności, aktów językowych, maksym konwersacyjnych) do komunikowania wprost i niebezpośrednio. Zostaną także omówione wybrane modele komunikacji (w interakcjach prywatnych, komunikacji masowej, komunikacji społeczno-politycznej). Wprowadzone zostaną także ujęcia porównawcze, pozwalające na badanie wpływów kulturowych na konwencje i innowacje we wzorcach komunikacji. Omawiane modele są przedstawiane na przykładzie włoskiego dyskursu naukowego, dyskursu edukacyjnego, dyskursu politycznego, dyskursu medialnego, kultury popularnej, komunikacji internetowej, literatury pięknej itd., w zależności od tematów prac magisterskich uczestników seminarium.

Literatura:

Wybrane rozdziały z następujących opracowań:

• Antelmi, Donella (2012) Comunicazione e analisi del discorso. Utet, Torino.

• Neri, Laura (2011) I campi della retorica. Letteratura, argomentazione, discorso. Roma, Carocci.

• Bazzanella, Carla (1994) Le facce del parlare. Un approccio pragmatico all’italiano parlato. Firenze, La Nuova Italia.

• Bertuccelli Papi, Marcella (1993) Che cos’è la pragmatica. Milano, Bompiani.

• Boni, F. (2007) Sociologia della comunicazione interpersonale. Roma, Editori Laterza.

• De Marco, A. (2010) Sociopragmatica. Roma, Editori Riuniti.

• Fele, G. (2007) L’analisi della conversazione. Bologna, Il Mulino.

• Fiorani, E. (2010) Grammatica della comunicazione. Milano, Lupetti.

• Ricciardi, Mario (2010) La comunicazione. Maestri e paradigmi. Roma, Laterza

• Rigotti, Eddo e Sara Cigada (2013) La comunicazione verbale. Milano, Maggioli editore.

• Volli, Ugo (2010) Il nuovo libro della comunicazione. Che cosa significa comunicare: idee, tecnologie, strumenti, modelli. Milano, Il Saggiatore

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejętności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

• Uczestnictwo w zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia. Wszystkie inne wymagają usprawiedliwienia lekarskiego. Do zaliczenia semestru wymagany jest udział w minimum 60% zajęć w semestrze).

• Uczestnictwo w dyskusjach seminaryjnych i innych aktywnościach w trakcie proseminarium.

• Napisanie pozostałych rozdziałów, przedstawienie całości pracy magisterskiej i uzyskanie z niej pozytywnej oceny.

• Osoby uczestniczące w programie Erasmus+ mają obowiązek ustalić przed wyjazdem zagadnienia dotyczące przygotowywania pracy magisterskiej.

Kryteria oceniania

• Przygotowanie do zajęć: systematyczność i znajomość lektur, kompetentne uczestnictwo w dyskusjach i przygotowywanie prezentacji.

• Poprawność formalna i metodologiczna pracy magisterskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.