Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poezja nowoczesna. Poetyka, teorie i przykłady

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S19KL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Poezja nowoczesna. Poetyka, teorie i przykłady
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przdmioty kierunkowe na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem do europejskiej poezji nowoczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru włoskiego, a także do związanej z nią debaty krytycznej, począwszy od myśli Hugo Friedricha.

Pełny opis:

Tematyka kursu obejmuje najważniejsze zjawiska w europejskiej poezji nowoczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem największych jej twórców oraz dwudziestowiecznej krytyki poetyckiej, od Friedricha po Mazzoniego, od Adorna po Berardinellego i Cullera.

Literatura:

L. Anceschi, Autonomia ed ateronomia dell’arte, Milano 1976; A. Beradinelli, La poesia verso la prosa, Torino 1996 M. Blasi, Potenza della lirica. La filosofia della poesia moderna e il paradigma Celan, Macerata 2014; ;H. Friedrich, La struttura della lirica moderna, Milano 2002, G. Mazzoni, Sulla poesia moderna, Bologna 2005; G. Mazzoni, Forma e solitudine, Milano 2002; Ponadto konieczna jest znajomość przynajmniej trzech tekstòw literackich do ustalenia z prowadzącym.

Pozycje niedostępne w bibliotekach UW będą udostępnione studentom przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

Umiejętności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- - uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;

Metody i kryteria oceniania:

Referaty podczas zajęć. Zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.