Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lingwistyka „naiwna” i lingwistyka specjalistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S19SJ01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Lingwistyka „naiwna” i lingwistyka specjalistyczna
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą porównania koncepcji języka i komunikacji, formułowanych w ramach lingwistyki specjalistycznei i tzw. „lingwistyki naiwnej” (tj. opinii na temat języka, wydawanych przez zwykłych użytkowników języka włoskiego, ich postaw językowych, oceny i wartościowania języka i form komunikacji; postrzegania norm języka i ich ewolucji; emocji i odczuć na temat języka).

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

 Lingwistyka „naiwna”: koncepcje i definicje

 Metodologie badania lingwistyki „naiwnej”

 Ideologie językowe

 Świadome i utajone postawy wobec języka

 Przesądy na temat języka

 Formy realizacji metajęzykowej funkcji języka

 Osądy językowe: norma, warianty, błąd

 Uczucia i emocje dotyczące zjawisk językowych

 Moralność w języku

 Koncepcje perswazyjnych właściwości języka

Literatura:

Antonelli, Giuseppe (2017) “Volgare eloquenza. Come le parole hanno paralizzato la politica”. Roma, Laterza.

Crisafulli, Edoardo (2004) “Igiene verbale”. Vallecchi.

Eco, Umberto (2006) “La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea”. Roma, Laterza.

Flick U. (2011) “Jakość w badaniach jakościowych”. Warszawa, PWN.

Niedzielski, N.; Preston, D. (2000) “Folk linguistics”. Berlin - New York, Mouton de Gruyter.

Orioles, Vincenzo [a cura di] (2001) “Dal «paradigma» alla parola. Riflessioni sul metalinguaggio della linguistica”. Il Calamo.

Pinker, Steven (1998) “L’istinto del linguaggio”. Mondadori.

Schieffelin, B.; Woolard, K.; Kroskrity, P. (1998) “Language Ideologies. Practice and Theory”. Oxford, Oxford University Press

Serianni, L. (2019) „Il sentimento della lingua. Conversazione con Giuseppe Antonelli”. Il Mulino, Bologna

Silverman D. (2007) „Interpretacja danych jakościowych: metody i analizy rozmowy, tekstu i interakcji”. Warszawa, PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

• Uczestnictwo w zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia. Wszystkie inne wymagają usprawiedliwienia lekarskiego. Do zaliczenia semestru wymagany jest udział w minimum 60% zajęć w semestrze).

• Uczestnictwo w dyskusjach i innych aktywnościach w trakcie zajęć.

• Napisanie pracy zaliczeniowej i uzyskanie z niej pozytywnej oceny

Kryteria oceniania

• Przygotowanie do zajęć: systematyczność i znajomość lektur, uczestnictwo w dyskusjach.

• Poprawność formalna i metodologiczna pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Załęska
Prowadzący grup: Maria Załęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.