Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura włoska od 1945 do lat 80

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S19SM01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura włoska od 1945 do lat 80
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria magisterskie na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: 21.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie tematom i autorom charakteryzującym kanon literatury włoskiej w latach 1945-1980.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie tematom i autorom charakteryzującym kanon literatury włoskiej w latach 1945-1980. Podczas zajęć będzie omawiana ròwnież metodologia pisania pracy dyplomowej.

Literatura:

A. Asor Rosa (a cura di), Letteratura italiana del Novecento. Bilancio di un secolo, Torino 2000; G. Ferroni, Letteratura italiana contemporanea, Milano 2007 L. Innocenti, Il giudizio di valore e il canone letterario, Roma 2000; N. Merola (a cura di ), Il canone letterario nel Novecento italiano, Milano 2000; M. Onofri, Il canone letterario, Bari 2001. Ponadto konieczna jest znajomość przynajmniej trzech tekstòw literackich do ustalenia z prowadzącym.

Pozycje niedostępne w bibliotekach UW będą udostępnione studentom przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejętności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

Metody i kryteria oceniania:

Referaty podczas zajęć i egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alessandro Baldacci
Prowadzący grup: Alessandro Baldacci
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.