Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy leksykografii jednojęzycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20KJ02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy leksykografii jednojęzycznej
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest teoretycznym kwestiom związanym z opisem wyrażeń w słownikach jednojęzycznych.

Pełny opis:

Przedmiotem kursu będą podstawowe problemy leksykografii jednojęzycznej, które dadzą się ująć w dwóch prostych pytaniach: co stanowi przedmiot opisu?, jak należy to coś charakteryzować? Odpowiadając na pierwsze z tych pytań, chciałabym się zastanawiać nad trudnym problemem adekwatnego wyodrębniania rzeczywistych jednostek języka, które są właściwymi obiektami opisu leksykograficznego. Chcę również zwrócić uwagę na ich typologiczną różnorodność. Odpowiedź na pytanie drugie wymaga uwzględnienia różnych aspektów informacji słownikowej, która powinna towarzyszyć zarejestrowanym wyrażeniom: a mianowicie ich charakterystyki prozodycznej, fleksyjnej, składniowej, semantycznej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce, jakie mogą one zająć w strukturze tematyczno-rematycznej wypowiedzi) oraz pragmatycznej. Punkt ciężkości będzie w naszych rozważaniach spoczywał na komponencie znaczeniowym, bo jest on w słownikach stanowiących przedmiot zainteresowania podstawowy.

Literatura:

J. D. Apresjan: Semantyka leksykalna, Ossolineum, Wrocław 1980, 2000, r. Wymagania stawiane definicjom i wyrażeniom.definiowanym.

A. Bednarek, M. Grochowski: Zadania z semantyki, UMK, Toruń 1993.

A. Bogusławski: O zasadach rejestracji jednostek języka [w:] Poradnik Językowy 1976/ 8. 356-364.

A. Bogusławski: Obiekty leksykograficzne i jednostki języka [w:] Z. Saloni (red.) Studia z polskiej leksykografii współczesnej III. Wyd. Filii UW, Białystok 1987, 13-31.

Bogusławski A., Wawrzyńczyk J.: Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Katedra Lingwistyki Formalnej UW Warszawa 1993 (wstęp).

Bogusławski A., Danielewiczowa M., Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Elma Books, Warszawa2005 (wstęp).

M. Danielewiczowa Czego brak w słownikowych opisach znaczenia? Semantyka – leksykografii, [w:] „Prace Filologiczne” 2010, t. LVIII, s. 69-81.

Wieloznaczność – skaza na języku czy na jego opisie, [w]: M.Bańko, D. Kopcińska (red.) Różne formy, różne treści, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2011, s. 37-48.

M. Grochowski: Zarys leksykologii i leksykografii, UMK, Toruń 1982.

M. Grochowski: Obiekty, cele i metody definiowania a rodzaje definicji [w:] J. Bartmiński, R. Tokarski (red.) O definicjach i definiowaniu, UMCS, Lublin 1993s. 35-45.

R. Grzegorczykowa: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, PWN, Warszawa 1990.

A. Wierzbicka: W poszukiwaniu tradycji. Idee semantyczne Leibniza. [w:] Pamiętnik Literacki L XVI / 1975.

Wierzbicka Anna: English Speech Act Verbs. A Semantic Dictionary. Sydney 1987: Academic Press.

F. de Saussure: Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, PWN, Warszawa 2002, Cz. II.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- w sposób pogłębiony powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

- w sposób pogłębiony wybrane aspekty historii literatury i języka włoskiego;

- w sposób pogłębiony wybrane aspekty historyczne, społeczne i kulturowe Włoch.

Umiejętności: absolwent potrafi

- przeprowadzić pogłębioną analizę dzieła literackiego z zastosowaniem zróżnicowanych metod.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy kursu będą oceniani na podstawie egzaminu. Pod uwagę brane też będzie aktywne uczestnictwo w wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Danielewicz
Prowadzący grup: Magdalena Danielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Danielewicz
Prowadzący grup: Magdalena Danielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.