Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Włoska proza fantastyczna : Pirandello, Savino, Landolfi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20KL02
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Włoska proza fantastyczna : Pirandello, Savino, Landolfi
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone interesującemu zjawisku we włoskiej literaturze XIX /XX w. Celem zajęć jest przekazanie studentowi ogólnego obrazu rozwoju fantastyki we Włoszech od II poł. XIX w. do połowy XX w. Omawiane będą zagadnienia teoretyczne oraz twórczość fantastyczna Pirandella, Savinia i Landolfiego.

Pełny opis:

Tematem konwersatorium będzie włoska literatura fantastyczna od II poł. XIX w. ok. połowy XX w., omawiana na przykładzie wybranych tekstów Pirandella, Savinia i Landolfiego. Na początku zastanowimy się nad definicją gatunku, podstawami teoretycznymi refleksji nad literaturą fantastyczną (Todorov, Calvino, Ceserani i inni), rozwojem romantycznej i postromantycznej prozy fantastycznej w Europie oraz specyfiką włoskiej literatury fantastycznej na tym tle. Dokonamy przeglądu najczęściej spotykanych motywów, typów i cech narracji, sposobów konstruowania postaci i przestrzeni itp., charakterystycznych dla tego nurtu. Szczegółowo przyjrzymy się wybranym utworom Pirandella, Savinia i Landolfiego,

analizując je pod kątem przynależności gatunkowej do nurtu fantastycznego i jednocześnie specyfiki jego rozwoju w literaturze włoskiej.

Literatura:

1. Podręcznik (rozdziały dot. historii literatury włoskiej XIX i XX w.)

Ferroni Giulio, Storia della letteratura italiana, l'Ottocento, Einaudi (wyd. dowolne)

2. Ceserani Remo (et al.), Dizionario dei temi letterari. Vol. 1-III, Torino, UTET, 2007.

3. Opracowania na temat literatury fantastycznej:

Todorov.Tzvetan Introduction à la littérature fantastique / Paris, Éditions du Seuil, 1970 (wyd. wł. T. Todorov, La letteratura fantastica, Garzanti, Milano 2000)

Ceserani Remo, Il fantastico, Il Mulino, Bologna 1996 (2013)

4. Teksty literackie, które będą przedmiotem analizy:

-Racconti della Scapigliatura milanese a cura di Giovanna Rosa e Giuliano Cenati, file:///C:/Users/eeebox/Videos/Desktop/ZAJĘCIA/ZAJĘCIA%202016-17/Semestr%20zimowy%202016-17/MONO%20SCAPIGLIATURA/Racconti-della-Scapigliatura-ilanese..pdf

-L. Wskazane na pierwszym spotkaniu utwory Pirandella, Savinia i Landolfiego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju współczesnej włoskiej normy przestankowania oraz opisuje jej ewolucje.

Wskazuje kluczowe cechy interpunkcji współczesnego języka włoskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi, stosując podstawowe metody badawcze, zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

Potrafi stosować zasady włoskiej interpunkcji podczas redagowania różnego rodzaju tekstów użytkowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)