Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kobieta w dawnej literaturze włoskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20MWL01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kobieta w dawnej literaturze włoskiej
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane będą wybrane teksty dawnej literatury włoskiej (XIII – XVII w.) oraz opracowania krytyczne, dzięki którym student będzie miał możliwość zapoznać się z artystycznymi formami kształtowania wizerunku kobiety jako bohatera literackiego. Praca z tekstem pozwoli rówież na zdefiniowanie historycznego miejsca i roli kobiet we włoskiej kulturze dawnej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

- koncepcja miłości dwornej

- donna angelicata i dolce stil nuovo

- liryczna rewolucja Petrarki

- pochwała kobiet w Dekameronie Boccaccia

- obyczajowość (Baldassarre Castiglione, Gian Galeazzo Capra, Pietro Aretino).

- twórczość kobieca (poetki renesansowe, Moderata Fonte)

Literatura:

Teksty źródłowe (edycje poniższych tekstów dostępne w Bibliotece Iberystyki, Romanistyki i Italianistyki)

1. Giovanni Boccaccio, Decameron, (fragm.)

2. Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano (fragm.)

3. Gian Galeazzo Capra, Della eccellenza e dignità delle donne (fragm.)

4. Pietro Aretino, Ragionamenti (fragm.)

5. Moderata Fonte , Il merito delle donne (fragm.)

6. Wybrane utwory poetyckie (udostępniane w formie fotokopii podczas zajęć)

Literatura uzupełniająca

1. Storia delle donne, Il Medioevo, v. 2, a cura di Ch. Klapisch-Zuber, Roma Bari, Editori Laterza 1991

2. Storia delle donne, Dal Rinascimento all’età moderna, v. 3, a cura di N. Zemon Davis, A. Farge, Roma Bari, Editori Laterza 1991

3. Le Goff J. ( red. ), Człowiek średniowiecza, (tł. pol.M. Radożycka-Paoletti), Warszawa 2000

4. Burchardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech, PIW, Warszawa 1991

5. Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, PIW, Warszawa 1991

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

K_W06 - zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U05 - komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

K_U06 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

K_U07- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

K_U11 - planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

K_U12 - współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 - krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

K_K03 - przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na którą składają się

1. ocena ciągła ( obecność na zajęciach oraz aktywność wynikająca z przygotowania do zajęć)- 30%

3. ocena referatu – 30%

4. ocena pracy semestralnej / sprawdzianu – 40%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)