Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20PNJW
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs rozwija umiejętności związane ze słuchaniem, mówieniem, pisaniem i czytaniem na poziomie C2. W trakcie zajęć studenci poznają słownictwo zaawansowane poświęcone wybranym zakresom wiedzy, a także ćwiczą pisanie tekstów dziennikarskich i akademickich i tłumaczą teksty z języka włoskiego na polski oraz z polskiego na włoski.

Pełny opis:

Kurs rozwija wszystkie kompetencje językowe: słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie. W trakcie kursu studenci pogłębiają już zdobytą wiedzę z gramatyki, poszerzają zakres znajomości słownictwa związanego z omawianymi podczas kursu dziedzinami wiedzy (ważną częścią zajęć jest nauka terminologii włoskiej równolegle z polską), przyswajają zaawansowane struktury językowe i stylistykę, tłumaczą teksty poświęcone tematom zgłębianym w trakcie zajęć (z języka włoskiego na polski i polskiego na włoski) a także rozwijają umiejętność pisania tekstów. Zajęcia poświęcone pisaniu skupiają się na czytaniu, analizowaniu i pisaniu esejów dziennikarskich, a także na pisaniu akademickim.

Materiał kursu realizowany będzie w oparciu o następujące obszary tematyczne (realizowane kompatybilnie na wszystkich zajęciach):

- Natura e protezione dell'ambiente;

- Geografia;

- Italiano in azienda;

- Cultura di massa;

- Politica.

Część zajęć poświęcona pisaniu akademickiemu, w zależności od potrzeb grupy, koncentruje się na wybranych aspektach pisania tekstów akademickich, obejmując m.in. kwestie techniczne związane z redakcją pracy, sporządzenie planu pracy, przygotowanie abstraktu, dobór źródeł, sporządzenie bibliografii, selekcję informacji, streszczenie tekstów źródłowych, reformulację, argumentację, jak również kwestie językowe związane z rejestrem języka prac naukowych oraz spójnością gramatyczno-logiczną tekstów naukowych. Studenci poznają również gatunki tekstów o charakterze naukowym, takich jak m.in. artykuł, abstrakt, czy streszczenie.

Zajęcia oparte są na materiałach autorskich oraz zaczerpniętych z różnych podręczników, a także na licznych artykułach prasowych i internetowych poświęconych omawianym zagadnieniom.

Literatura:

1. DELL’AVERSANO, C. / GRILLI, A. (2005): La scrittura argomentativa. Dal saggio breve alla tesi di dottorato. Firenze: Le Monnier.

2. LESINA, R. / BOGGIO MERLO, F. (1986): Il manuale di stile – edizione 2.0. Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Bologna: Zanichelli.

3. LESINA, R. (2009): Il nuovo manuale di stile: Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Bologna: Zanichelli.

4. CERRUTTI, M. / CINI, M. (2007): Introduzione elementare alla scrittura accademica. Bari: Laterza.

5. ECO, U. (2001): Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche. Milano: Bompiani.

6. MORTARA GARAVELLI, B. (2003): Prontuario di punteggiatura. Bari: Laterza.

Dodatkowe materiały i źródła bibliograficzne udostępniane są przez prowadzących.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W07 - podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości z wykorzystaniem języka włoskiego.

K_W02 - w sposób pogłębiony wybrane aspekty gramatyczne języka włoskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U09 - posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

K_U12 - współpracować w zespole wykorzystując język włoski.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K02 - krytycznej oceny własnych działań i umiejętności, w szczególności w obrębie włoskiego obszaru językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będą:

- obecność studenta na zajęciach (max. 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze)

- aktywność studenta na zajęciach

- wyniki testów sprawdzających

- wyniki wypracowań, streszczeń i tłumaczeń

- wyniki kartkówek ze słownictwa

- wypowiedzi studenta

- przygotowane prezentacje i projekty grupowe

W miarę możliwości testy zaliczeniowe przeprowadzane będą w trybie stacjonarnym. Forma i kryteria zaliczenia mogą ulec zmianie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skocki
Prowadzący grup: Alessandro Baldacci, Lilia Formaggio, Tomasz Skocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skocki
Prowadzący grup: Alessandro Baldacci, Tomasz Skocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)