Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dramaturgia włoska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20SM03
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dramaturgia włoska
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria magisterskie na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: 27.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student ma zatwierdzony temat oraz plan pracy wraz z bibliografią, a także pierwszy rozdział swojej pracy dyplomowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje do samodzielnej pracy badawczej i ma przygotować studenta do napisania pracy magisterskiej z zakresu historii dramatu i teatru włoskiego (od wieku XV po wiek XXI), a także z zagadnień związanych z przekładem form dramatycznych oraz recepcją dramaturgii włoskiej w Polsce.

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje do samodzielnej pracy badawczej i ma przygotować studenta do napisana pracy magisterskiej z zakresu historii dramatu i teatru włoskiego. Student pod kierunkiem promotora zdobywa pogłębioną wiedzę w ramach realizowanego projektu i rozwija swoje kompetencje badawcze: uczy się samodzielnie porządkować i analizować wybrany materiał zgodnie z przyjętą metodologią oraz interpretować go w ramach przyjętych założeń teoretycznych. Student doskonali również umiejętności opracowania redakcyjnego dłuższego tekstu naukowego (styl naukowy, przypisy, bibliografia, abstrakt; jeśli to konieczne w danym projekcie – także opracowanie wykresów, diagramów i materiałów ikonograficznych).

Część zajęć będzie prowadzona w ramach tutoriale, czyli pojedynczych indywidualnych spotkań dotyczących projektu realizowanego przez studenta (metoda zindywidualizowanego nauczania).

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Alonge R., Perrelli F., Storia del teatro e dello spettacolo, Torino 2012.

Angelini F., Il teatro del Novecento: da Pirandello a Fo, Roma 2003.

Barsotti A., Eduardo, Fo e l'attore-autore del Novecento, Roma 2007.

Cambiaghi M., Teatro e metateatro in Italia tra barocco e novecento, Milano 2008.

Dahlhaus C., Drammaturgia dell'opera italiana, Torino 2005.

De Marinis M., Capire il teatro: lineamenti di una nuova teatrologia, Roma 2008.

Ferrone S., La commedia dell’arte: attrici e attori italiani in Europa (XVI-XVIII secolo), Einaudi, Torino 2014.

La ricezione della commedia dell'arte nell'Europa Centrale 1568-1769, Pisa 2010.

Letteratura italiana. Teatro, musica, tradizione dei classici, Torino 1986.

Miszalska J. [et al.], Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Kraków 2007.

Pavis P., Dizionario del teatro, a cura di P. Bosisio, Zanichelli, Bologna 2001.

Storia del teatro moderno e contemporaneo, t. I-III, a cura di R. Alonge, G. Davico Bonino, Torino 2000.

Taviani F, Schino M., Il segreto della commedia dell'arte: la memoria delle compagnie italiane del XVI, XVII, XVIII secolo , Firenze 2007.

Tessari R., Teatro italiano del Novecento: fenomenologie e strutture 1906-1976, Firenze 2003.

Trifone P., L'italiano a teatro: dalla commedia rinascimentale a Dario Fo, Pisa 2000.

Vanossi L. [et al.], Lingua e strutture del teatro italiano del rinascimento, Padova 1970

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną literaturoznawstwa, w szczególności historii dramatu włoskiego;

K_W05 - w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres metodologii pracy naukowej z zakresu historii dramatu włoskiego w stopniu niezbędnym do przygotowania i obrony pracy magisterskiej;

K_W06 - zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego niezbędne do napisania pracy magisterskiej;

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U02 - stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla nauki o dramacie;

K_U03 - formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla analizy tekstu dramatycznego;

K_U04 - samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

K_U05 - prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

K_U06 - potrafi czytać ze zrozumieniem różnego rodzaju teksty kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę w języku włoskim w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

K_U08 - przygotować i redagować pracę dyplomową w języku włoskim;

K_U10 - posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

K_U11 - planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

K_K02 - krytycznej oceny własnych działań i umiejętności w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

K_K03 - przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwijania dorobku w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

K_K04 - uczestniczenia w życiu teatralnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych w ramach realizacji projektu naukowego (praca dyplomowa);

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć w trybie ciągłym. Pod uwagę brana jest:

- kontrola obecności i bieżące przygotowanie do zajęć (znajomość lektur i udział w dyskusji podczas zajęć),

- zaliczenie materiału (zakres tematyczny/lektury),

- regularne konsultacje, dotyczące kolejnych etapów pracy nad projektem,

- systematyczna praca według ustalonego wspólnie na początku zajęć harmonogramu (dot. pisania kolejnych rozdziałów pracy, wstępu i zakończenia),

- praca dyplomowa zaakceptowana przez promotora.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)