Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Świadomość językowa: wiedza, postawy, emocje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S21MWJ01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Świadomość językowa: wiedza, postawy, emocje
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

- Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych kwestiami świadomości i nieświadomości językowej i językoznawczej. Na przykładzie rozmaitych tekstów (użytkowych, literackich, dydaktycznych) będą omawiane koncepcje świadomości i nieświadomości językowej, ich relacje na różnych płaszczyznach oraz rozmaite przejawy, a także sposoby wykorzystywania nieświadomości i zmiany świadomości innych w celach perswazyjnych.

Pełny opis:

Mówimy językiem czy… „język nami mówi”? Celem zajęć jest spojrzenie na różne zjawiska i wypowiedzi językowe pod kątem (nie)świadomości językowej, jej przejawów i konsekwencji w komunikacji społecznej. Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:

- Antropocentryczne i nieantropocentryczne koncepcje języka.

- Świadomość językowa a świadomość językoznawcza.

- Teorie świadomości i nieświadomości językowej.

- Świadomość a intencjonalność.

- Społeczna a indywidualna świadomość języka.

- Język, metajęzyk i metadyskurs jako przejawy (nie)świadomości językowej.

- Koncepcje świadomości i nieświadomości językowej w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.

- Lingwistyka naiwna a kwestie (nie)świadomości językowej.

- Ideologie językowe: (nie)świadomość, wiedza i emocje w odniesieniu do języka.

- Metody rekonstruowania postaw utajonych, nieuświadamianego wartościowania, stereotypów i przesądów (m.in. analiza ramowa, analiza sentymentu, badanie presupozycji, storytelling).

- Perswazyjne i manipulacyjne sposoby wykorzystywania (nie)świadomości rozmówców.

Literatura:

- Antonelli, Giuseppe (2017) “Volgare eloquenza. Come le parole hanno paralizzato la politica”. Roma, Laterza.

- Bianchi, Claudia (2021) „Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio”. Roma, Laterza.

- Crisafulli, Edoardo (2004) “Igiene verbale”. Vallecchi.

- Eco, Umberto (2006) “La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea”. Roma, Laterza.

- Lombardi-Vallauri, Edoardo (2019) „La lingua disonesta. Contenuti impliciti e strategie di persuasione”. Bologna, Il Mulino.

- Niedzielski, N.; Preston, D. (2000) “Folk linguistics”. Berlin - New York, Mouton de Gruyter.

- Orioles, Vincenzo [a cura di] (2001) “Dal «paradigma» alla parola. Riflessioni sul metalinguaggio della linguistica”. Il Calamo.

- Schieffelin, B.; Woolard, K.; Kroskrity, P. (1998) “Language Ideologies. Practice and Theory”. Oxford, Oxford University Press

- Serianni, L. (2019) „Il sentimento della lingua. Conversazione con Giuseppe Antonelli”. Il Mulino, Bologna

- Dodatkowo: artykuły, strony internetowe i inne materiały dotyczące omawianych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

- Uczestnictwo w zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia. Wszystkie inne wymagają usprawiedliwienia lekarskiego; w tym wypadku do zaliczenia semestru wymagany jest udział w minimum 60% zajęć w semestrze).

- Znajomość lektur, kompetentne uczestnictwo w dyskusjach i innych aktywnościach w trakcie zajęć.

- Napisanie pracy zaliczeniowej i uzyskanie z niej pozytywnej oceny

Kryteria oceniania

- Przygotowanie do zajęć: systematyczność i znajomość lektur, uczestnictwo w dyskusjach.

- Poprawność formalna i metodologiczna pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Załęska
Prowadzący grup: Maria Załęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)