Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura włoska XX wieku: najważniejsze postacie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S21SM02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura włoska XX wieku: najważniejsze postacie
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria magisterskie na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: 27.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Omówienie najważniejszych postaci i zjawisk włoskiej prozy (I sem.) i poezji (II sem.) dwudziestego wieku.

Pełny opis:

I semestr: proza

Omówienie najważniejszych dla włoskiego Novecenta zjawisk i dzieł prozą (zarówno powieści jak i zbiorów opowiadań), począwszy od Pirandella i Sveva, poprzez klasyków XX wieku takich, jak Moravia, Calvino i Morante, po debiutujących w latach 80. ‘młodych pisarzy’, dalej pisarzy-kanibali, aż po ostatnie zwroty tematyczne i stylistyczne i po literaturę migracyjną. Zwrócimy uwagę m.in. na związki literatury i kina, literatury i rynku pracy, literatury i nauki.

II semestr: poezja

W drugim semestrze skoncentrujemy się na poezji włoskiej, poczynając od ‘zmierzchowców’ aż po ostatnie pokolenia autorów, którzy debiutowali w latach 70. i 80., aby ukazać główne cechy i tematy poezji włoskiej XX wieku., zwracając szczególną uwagę na postacie i dzieła poetyckie XX wieku.

Literatura:

Podstawowa bibliografia (inne opracowania będą podawane i udostępniane przez prowadzących):

Il romanzo in Italia, III, Il primo Novecento, a cura di Giancarlo Alfano e Francesco de Cristofaro, Carocci, Roma, 2018 (wybrane eseje)

Il romanzo in Italia, IV, Il secondo Novecento, a cura di Giancarlo Alfano e Francesco de Cristofaro, Carocci, Roma, 2018 (wybrane eseje).

Claudia Crocco, La poesia italiana del Novecento. Il canone e le interpretazioni, Carocci, Roma 2015.

Pier Vincenzo Mengaldo, Poeti italiani del Novecento, Mondadori, Milano 2003 (wybrane fragmenty).

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W04 specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

K_W05 w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium;

K_W06 zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 przeprowadzić pogłębioną analizę dzieła literackiego z zastosowaniem zróżnicowanych metod

K_U02 stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny

K_U03 formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny;

K_U05 komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

K_U06 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

K_U08 przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim;

K_U09 posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

K_U10 posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

K_K03 przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Serkowska
Prowadzący grup: Hanna Serkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.