Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język i perswazja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S22MWJ01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język i perswazja
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych rolą języka we wpływaniu na innych, zarówno w tekstach użytkowych, jak i literackich. W trakcie zajęć zostaną omówione koncepcje perswazji w kontekście takich pojęć jak porozumienie, nieporozumienie i konflikt. Zostaną także omówione różne formy wpływu z manipulacją włącznie. W tych ramach teoretycznych, na przykładzie tekstów autentycznych, będą przedstawione możliwości wykorzystania perswazyjnego rozmaitych zasobów języka (gramatycznych, semantycznych, pragmatycznych, dyskursywnych).

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

- Koncepcje perswazji (retoryka, psychologia, analiza dyskursu)

- Perswazja a modele języka i dyskursu (język, metajęzyk; funkcje języka)

- Perswazja a normy komunikacji

- Perswazja a świadomość językowa (świadomość zwykłych użytkowników języka, świadomość specjalistyczna)

- Perswazja a typy tekstów (perswazja w formie argumentowania, informowania, opowiadania)

- Perswazja a gramatyka (wybory gramatyczne i ich potencjał perswazyjny)

- Perswazja a semantyka (relacje semantyczne; denotacja i konotacja; definiowanie i redefiniowanie; emocjonalizacja znaczeń)

- Perswazja a pragmatyka

- Błędy w perswazji

Literatura:

Wybrane rozdziały z następujących książek:

- Antonelli, Giuseppe (2017) Volgare eloquenza. Come le parole hanno paralizzato la politica. Bari, Laterza.

- Cattani, Adelino (2022) Botta e risposta: l'arte della replica. Come dirsele (non darsele) di santa ragione. E perché fa bene. Audino

- Covelli, Roberta (2022) Argomentare è diabolico. Retorica e fallacie nella comunicazione. Effequ.

- Ferretti, Francesco (2022) L' istinto persuasivo. Come e perché gli umani hanno iniziato a raccontare storie. Carocci

- Neri, Laura (2011) I campi della retorica. Letteratura, argomentazione, discorso. Roma, Carocci.

- Poggi, Isabela (2022) Psicologia della comunicazione. La mente, il corpo, gli altri. Mondadori Università

- Priulla, Graziella (2012) Riprendiamoci le parole. Il linguaggio della politica è un bene pubblico. Trapani, Di Girolamo editore

W zależności od zainteresowań uczestników zajęć, bibliografia może być uzupełniana artykułami dotyczącymi zagadnień szczegółowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

K_W06 - zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U05 - komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

K_U06 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

K_U07- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

K_U11 - planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

K_U12 - współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 - krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

K_K03 - przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć: systematyczność i znajomość lektur, uczestnictwo w dyskusjach, przygotowywanie prezentacji.

Koncepcja projektu oraz jego poprawność formalna i metodologiczna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)