Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kina włoskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z09F04-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia kina włoskiego I
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Pożądana podstawowa znajomość języka włoskiego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawiane są zagadnienia dotyczące historii powojennego kina włoskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kina autorskiego począwszy od lat 60. po dzień dzisiejszy, oraz autorów takich, jak Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Bellocchio, Moretti.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej jednego z kluczowych zjawisk powojennej kinematografii włoskiej, czyli kina autorskiego. Jest to niejako kontynuacja zajęć, które prowadzone były w semestrze zimowym 2010/2011, stanowią one jednak odrębną całość. Omawiana jest twórczość wybranych, reprezentatywnych twórców tego nurtu, Antonioniego, Pasoliniego, Bertolucciego, Bellocchia, Morettiego. Zajęcia ilustrowane są fragmentami wybranych filmów powyższych twórców, które analizowane są przez prowadzącego z udziałem słuchaczy.

Zajęcia, które są kontynuacją tematyki z poprzedniego tygodnia, rozpoczynają się przypomnieniem omawianych zagadnień.

Nakład pracy studenta:

Wykład/konwersatorium = 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenie = 15 godzin

Razem = ok. 45 godzin

Literatura:

1. Brunetta G.P., Il ciemna italiano contemporaneo, Roma-Bari 2007

2. Miczka T. W cinecittà i okolicach, Kraków 1993

3. Michelangelo Antonioni, pod red. Bogusława Żmudzińskiego, Kraków 2004

4. Siciliano E., Vita di Pasolini, Milano 2005

5. Bernardo Bertolucci w opinii krytyki zagranicznej, wybór i oprac. Tadeusz Miczka, Filmoteka Narodowa 1993.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi

2. Ma rudymentarną wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Włoch oraz wiedzę o historii Włoch.

3. Zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch

Umiejętności:

1. Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

2.Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie filologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową.

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

2.Jest przygotowany do nawiązywania współpracy w zakresie swoich zadań zawodowych i indywidualnych zainteresowań, w tym międzynarodowej.

3. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form .

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (3 dopuszczalne nieobecności), końcowy sprawdzian pisemny w postaci testu złożonego z ok. 15 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.