Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura Antyku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z11F02-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Kultura Antyku
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Pożądana jest znajomość mitologii antycznej, zwłaszcza greckiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie w problematykę kultury starożytnej Grecji i Rzymu w zakresie literatury (w tym topiki antycznej), widowisk (teatralnych, sportowych, gladiatorskich etc.), religijności, obyczajowości i mentalności. Istotnym wątkiem wykładu jest kwestia recepcji motywów antycznych w nowożytnej kulturze europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem włoskiej i polskiej. Całość wykładu jest podzielona na dwie sekwencje, następujące w kolejnych latach akademickich – po jednym semestrze w roku. Ponieważ chronologia jest zachowywana w obrębie dużych jednostek tematycznych, kolejność wysłuchania obu części jest dowolna.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą wybrane zjawiska kultury antycznej, które w najistotniejszy sposób wpłynęły na literaturę, sztukę, teatr, naukę, politykę, sport etc. w epokach późniejszych.

SEKWENCJA I

1.Podstawowe zagadnienia odnoszące się do chronologii i stanu zachowania literatury antycznej.

2.Narodziny epiki europejskiej – czasy przed Homerem.

3.Homer i jego dzieła.

4.Charakterystyczne elementy dzieła i języka epickiego.

5. Wergiliusz – rzymski spadkobierca Homera. Wergiliusz w europejskiej tradycji literackiej.

6.Wergiliusz i Dante.

7.Rzymska epika po Wergiliuszu: Owidiusz, Lukan, Stacjusz; obecność ich twórczości w tradycji europejskiej.

8.Epos dydaktyczny i utwory pokrewne tematycznie: Hezjod (tu: najważniejsze cechy religijności greckiej), Lukrecjusz, Wergiliusz (Georgiki), Horacy (Ars poetica), Owidiusz („dydaktyka miłości”).

9.Grecka liryka chóralna.

10.Grecka liryka monodyczna.

11.Rozwój poszczególnych gatunków lirycznych w Grecji i w Rzymie, najwybitniejsi poeci liryczni.

12.Najważniejsze centra naukowe i biblioteki w starożytności.

SEKWENCJA II

13.Teatr w Grecji – widowisko obywatelskie.

14.Tragedia grecka: jej pochodzenie, rozwój, znaczenie. Omówienie, ze wskazaniem na podobieństwa i różnice, twórczości Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa. Postaci z tragedii greckiej w literaturze nowożytnej.

15.Komedia grecka: jej pochodzenie, 3 etapy rozwoju, wpływ na komedię rzymską, a następnie nowożytną komedię europejską.

16.Teatr w Rzymie – charakter widowiska.

17.Tragedia w Rzymie, przede wszystkim Seneka.

18.Komedia rzymska – Plaut i Terencjusz, znaczenie ich twórczości dla nowożytnej komedii europejskiej; antyczna proweniencja typów postaci komicznych.

19.Panhelleńskie igrzyska sportowe w Grecji ze szczególnym uwzględnieniem olimpijskich; zawody sportowe w tradycji literackiej.

20.Widowiska związane z obrzędami funeralnymi w Rzymie.

21.Widowiska gladiatorskie.

22.Widowiska cyrkowe.

23.Triumf wodza rzymskiego jako widowisko publiczne.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

(oprócz niej każda z dwu sekwencji ma podaną własną literaturę przedmiotu)

1.Z. Kubiak, Piękno i gorycz Europy. Dzieje Greków i Rzymian, Warszawa 2003

2.Maraton. 2500 lat od wielkiej bitwy. Grecja i Grecy epoki klasycznej, czyli korzenie Europy, „Polityka. Pomocnik Historyczny”, wyd. specjalne, 10/2010

3.M. Cytowska i H. Szelest, Historia literatury starożytnej, wyd. nowe pod red. M. Mejora, Warszawa 2006

4.J. Łanowski, Literatura starogrecka [w:] Dzieje literatur europejskich, t. I, Warszawa 1977

5.L. Rychlewska, Literatura rzymska, ibidem

6.Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999 i 2003

7.Słownik pisarzy antycznych, pod red. A. Świderkówny

8.K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1967

9.Mała encyklopedia kultury antycznej, pod red. Z. Piszczka

10.O. Jurewicz i L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1970

11.J. Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1960

12.Człowiek Grecji, pod red. J.-P. Vernanta, Warszawa 2000

13.Człowiek Rzymu, pod red. A. Giardina, Warszawa 1997

14.P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum 1990

15.Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997 i 2003

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student

1. ma podstawową wiedzę dotyczącą chronologii grecko-rzymskiego antyku;

2. ma podstawową wiedzę o literaturze starożytnej, obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców;

3. ma też podstawową wiedzę nt. religijności, obyczajowości i mentalności starożytnych Greków i Rzymian;

4. zna najważniejsze osiągnięcia głównych centrów naukowych świata antycznego.

W zakresie umiejętności student potrafi

1. rozpoznać najważniejsze typy postaci i zdarzeń z tradycji antycznej, funkcjonujące w kulturze nowożytnej;

2. posłużyć się odpowiednimi leksykonami i encyklopediami (podanymi w bibliografii), by odszukać postaci z mitologii, literatury bądź historii, występujące w literaturze starożytnej i nowożytnej;

3. identyfikować rolę tych postaci;

4. łączyć fakty znane z wykładu i własnych lektur z interpretacją tekstów czytanych w różnych językach i pochodzących z różnych epok.

W zakresie kompetencji społecznych student

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie też potrzebę ich dalszego rozwoju;

2. docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe w ogóle, w tym szczególnie dziedzictwo grecko-rzymskiego antyku jako bazy kultury europejskiej;

3. ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla funkcjonowania w ramach wspólnego kodu kultury europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja i pisemny sprawdzian kończący wykład (sprawdzian obejmuje wyłącznie zagadnienia omawiane na wykładzie).

Praktyki zawodowe:

nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.