Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój włoskiej normy językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z14LIC-04 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój włoskiej normy językowej
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Student powinien znać:

- język włoski na poziomie umożliwiającym zrozumienie proponowanych zagadnień i lekturę tekstów teoretycznych (patrz: Literatura);

- podstawowe pojęcia językoznawstwa ogólnego (na podstawie zajęć Wstęp do językoznawstwa) i terminologię z zakresu gramatyki opisowej (zdany egzamin z Gramatyki opisowej języka włoskiego).


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematem seminarium będą zagadnienia związane z włoską normą językową, zarówno w ujęciu diachronicznym (jej rozwój oraz czynniki, które wpłynęły na jej wielopoziomowość), jak i synchronicznym (obserwacja różnic między normą a uzusem we współczesnym języku włoskim). O włoskiej normie dyskutować będziemy w ujęciu konfrontatywnym – z polskiego punktu widzenia.

Pełny opis:

Podczas seminarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Pojęcie normy językowej i jego recepcja w Polsce i we Włoszech.

2. Wielopoziomowość normy językowej. Norma a uzus. Norma wzorcowa a norma użytkowa. Normy regionalne we Włoszech – słowniki i gramatyki dialektalne.

3. Norma językowa na różnych poziomach języka: fonologicznym, morfologicznym, składniowym, leksykalnym.

4. Rola gramatyk i gramatyków w kształtowaniu włoskiej normy językowej.

5. Rola dyskusji o języku dawniej (szesnastowieczna questione della lingua) i dziś (obserwatoria językowe w Polsce i we Włoszech, konferencje i debaty poświęcone poprawności językowej).

6. Instytucje państwowe i ustawodawstwo a poprawność językowa.

7. Autorytety językowe i ich rola w kształtowaniu włoskiej i polskiej normy językowej.

8. Tradycja poradnictwa językowego w Polsce i we Włoszech. Rola i charakter internetowych poradni językowych na przykładzie poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN i serwisu Consulenza linguistica prowadzonego przez Accademia della Crusca.

9. Narzędzia elektroniczne i humanistyka cyfrowa a badania normy językowej. Badania korpusowe nad normą językową.

Literatura:

Beszterda, Ingeborga. 2007. La questione della norma nel repertorio verbale della comunità linguistica italiana: tra lingua e dialetti, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań - wybrane rozdziały.

Bugajski, Marian (red.). 1995. Norma językowa w polszczyźnie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, Zielona Góra.

De Benedetti, Andrea. Val più la pratica. Piccola grammatica immorale della lingua italiana, Laterza, Bari.

Markowski, Andrzej (red). 2006. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - wstęp i część teoretyczna.

Miodek, Jan. 2001. O normie językowej [w:] Bartmiński, Jerzy (red.). Współczesny język polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 73-83.

Norma e lingua in Italia. Alcune riflessioni fra passato e presente. Incontro di studio (Milano, 16 maggio 1996). 1997. Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere - wybrane artykuły.

Serianni, Luca. 1986. Il problema della norma linguistica dell’italiano [w:] “Annali della Università per Stranieri” 7, s. 47-69.

Marazzini, Claudio. 2004. Norma [w:] Beccaria, Gian Luigi (red.). Dizionario di linguistica e di filologia, metrica e retorica, Einaudi, Torino, s. 541.

Marazzini, Claudio. 2004. Uso [w:] Beccaria, Gian Luigi (red.). Dizionario di linguistica e di filologia, metrica e retorica. Einaudi, Torino, s. 785-786.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Rozpoznaje i stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze językoznawstwa.

Wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie językoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej.

Jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pierwszego semestru uzyskuje się na podstawie:

- obecności,

- udziału w dyskusjach na temat zadanych tekstów teoretycznych,

- opracowania i przedstawienia wybranego zagadnienia.

- przygotowania konspektu pracy dyplomowej.

Zaliczenie drugiego semestru uzyskuje się na podstawie:

- obecności,

- udziału w dyskusjach na temat zadanych tekstów teoretycznych,

- przedstawienia w formie referatu założeń pracy dyplomowej,

- złożenia pracy licencjackiej uprzednio zaakceptowanej przez promotora.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.