Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Włochy i tematy włoskie w literaturze polskiej XIX i XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z17F01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Włochy i tematy włoskie w literaturze polskiej XIX i XX w.
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia fakultatywne na studiach I stopnia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone obecności tematów i motywów w wybranych utworach literatury polskiej od romantyzmu po wiek XX.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone obecności tematów i motywów w wybranych utworach literatury polskiej od romantyzmu po wiek XX. Podczas zajęć będą omawiane wybrane dzieła polskich autorów, związanych w sposób szczególny z Włochami i kulturą włoską. Wśród omawianych autorów znajdą się przede wszystkim A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, C.K. Norwid, J. Kraszewski, M. Konopnicka, S. Żeromski, J. Iwaszkiewicz, G. Herling-Grudziński.

Szczegółowa lista omawianych tekstów zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Literatura:

Zalecana iteratura uzupełniająca:

M. Brahmer, Z dziejów włosko-polskich stosunków kulturalnych. Studia i materiały, 1939;

W. Preisner, Stosunki literackie polsko-włoskie w latach 1800–1939, 1949;

M. Gurgul, A. Klimkiewicz, J. Miszalska, M. Woźniak, Polskie przekłady włoskiej poezji lirycznej od czasów najdawniejszych do 2002 roku. Zarys historyczny i bibliograficzny, 2003;

A. Kuciak, Dante romantyków. Recepcja „Boskiej Komedii” u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida, 2003;

A. Litwornia, „Dantego któż się odważy tłumaczyć?”. Studia o recepcji Dantego w Polsce, 2005;

J. Miszalska, M. Gurgul, M. Surma-Gawłowska, M. Woźniak, Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), 2007

J. Miszalska, M. Gurgul, M. Surma-Gawłowska, M. Woźniak, Od Boccaccia do Eco. Włoska proza narracyjna w Polsce (od XVI do XXI wieku), 2011.

....

Bieńkowska E, Co mówią kamienie Wenecji, Gdańsk 1999;

Bieńkowska E,, Spacery po Rzymie, Warszawa 2010;

Herbert Z, Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 1962;

Herling-Grudziński G., Dziennik pisany nocą, w: Pisma zebrane, red. Z. Kudelski, Seria I, t. 3-7 i 10, Warszawa 1995-1998; Seria II, t. 11, Warszawa 2000;

Herling-Grudziński G.,, Opowiadania zebrane, zebrał i oprac. Z. Kudelski, ilustr. J. Lebenstein, t. 1-2, Warszawa 1999;

Herling-Grudziński G.,, W. Bolecki, Rozmowy w Dragonei, Warszawa 1997;

Herling-Grudziński G.,, W. Bolecki, Rozmowy w Neapolu, Warszawa 2000;

Herling-Grudziński G.,, Wędrowiec cmentarny, oprac. Z. Kudelski, Kraków 2006;

Iwaszkiewicz J, Dzienniki, red. A. Gronczewski, t. 1: 1911-1955, Warszawa 2007; t. 2: 1956 -1963, Warszawa 2010; t. 3: 1964-1980, Warszawa 2011;

Iwaszkiewicz J, Podróże do Włoch, Warszawa 1977;

Iwaszkiewicz J., Książka o Sycylii, Warszawa 1956;

Karpiński W., Pamięć Włoch, Kraków 1982.;

Kremer J., Podróż do Włoch, t. I-VI, Warszawa 1878-1880;

Kuncewiczowa M., Przeźrocza. Notatki włoskie, Warszawa 1985;

Szczuciński A., Włoskie miniatury, Warszawa 2008;

Ugniewska J., Podróżować, pisać, Warszawa 2011;

Wilkoń T., Nimfy oko błękitne - obrazy Neapolu w poezji polskiej XIX i XX w., Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.

Zagańczyk M., Droga do Sieny, Warszawa 2005;

Literatura obowiązkowa:

Wszystkie teksty literackie omawiane na zajęciach (ich listę studenci otrzymują na początku semestru).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student

- Rozpoznaje i stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze literaturoznawcze

- ma podstawowe informacje na temat omawianej na zajęciach problematyki

--zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch.

Umiejętności

Student

-potrafi wykorzystać wyniesioną z zajęć wiedzę do samodzielnej interpretacji

innych utworów literackich.

- potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

- umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie filologii, literaturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny

Kompetencje społeczne

Student

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

- wykazuje aktywność, czynnie uczestniczy w dyskusji

- prawidłowo gospodaruje czasem przeznaczonym na wykonanie zadania

Metody i kryteria oceniania:

Sposób oceny jest uzależniony od liczebności grupy.

Grupa do 12 osób (zajęcia prowadzone w formie konwersatorium):

na końcową ocenę z przedmiotu składają się:

1. ocena ciągła (udział w zajęciach, aktywność, bieżąca znajomość omawianych tekstów, ocena prezentacji) - 30%, oraz 2. końcowa praca pisemna - 70%

Grupa ponad 12 osób (zajęcia prowadzone w formie wykładu konwersatoryjnego): końcowe zaliczenie pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.