Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Włoska kultura, media i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z17LIC-01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Włoska kultura, media i społeczeństwo
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest włoskiej kulturze masowej od 1945 r. do dziś, ze szczególną uwagą na takie media i formy twórczości jak telewizja, radio, muzyka rozrywkowa czy komiks. Przedstawiony jest również szerszy kontekst historyczny, przemiany we włoskim społeczeństwie na przestrzeni dziesięcioleci, sytuacja społeczna, polityczna i gospodarcza, a także wpływ mediów na język i życie codzienne Włochów.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest tematyce kultury masowej we Włoszech od końca II wojny światowej po dzień dzisiejszy. W ramach zajęć poruszane będą takie zagadnienia, jak włoski boom gospodarczy i jego wpływ na społeczeństwo włoskie, rozwój mass mediów i bardzo istotna rola telewizji we Włoszech, stosunek do popkultury amerykańskiej, a także przemiany społeczne i polityczne w Italii w omawianych dziesięcioleciach, konsumpcjonizm, kontrkultura, terroryzm, skandale w sferze publicznej itp. Pierwsze spotkania poświęcone będą przedstawieniu szerszego kontekstu historyczno-społecznego, w którym zaistniały przeróżne gatunki i produkty należące do szeroko rozumianej kultury masowej. Kolejne spotkania dotyczyć będą już konkretnych form popkultury - telewizja, radio, muzyka rozrywkowa, prasa, komiks, kino klasy B, literatura popularna. Zajęcia dotyczyć będą również wpływu, jakie media miały i wciąż mają na włoskie społeczeństwo, mentalność, język i życie codzienne.

Ponieważ celem kursu jest przygotowanie studentów do napisania własnych prac dyplomowych na poziomie licencjatu, część zajęć poświęcona będzie aspektom technicznym, stylistycznym i językowym związanym z pisaniem pracy. Ponadto studenci zostaną zapoznani z metodologią i kryteriami badań z dziedziny kulturoznawstwa, sposobem doboru i wykorzystania bibliografii itp.

Literatura kursu uwzględnia pozycje podstawowe, obowiązkowe, a także duży wybór pozycji uzupełniających, zgłębiających konkretne zagadnienia omawiane w ramach zajęć. Dodatkowe materiały i pozycje bibliograficzne będą udostępnione przez prowadzącego na początku kursu.

Literatura:

Bibliografia główna:

- AA.VV. (2015), Apocalittici e integrati: 50 anni dopo dove va la televisione. Soverìa Mannelli, Rubbettino.

- Bonomi I., Morgana S. (2016), La lingua italiana e i mass media. Nuova edizione. Roma, Carocci.

- Eco U. (1963), Diario minimo. Milano, Bompiani.

- Eco U. (1964), Apocalittici e integrati. Milano, Bompiani.

- Eco U. (1976), Il superuomo di massa. Milano, Bompiani.

- Eco U., wybór esejów (konkretne materiały będą udostępniane studentom podczas zajęć)

- Lorusso A.M. (red.) (2015), 50 anni dopo Apocalittici e integrati di Umberto Eco. Roma, DeriveApprodi.

- Ortoleva P. (2008), Il secolo dei media. Riti, abitudini, mitologie. Milano, il Saggiatore.

Bigliografia uzupełniająca:

- Alfieri G., Bonomi I. (2012), Lingua italiana e televisione. Roma, Carocci.

- Aragozzini A. (2017), Questa sera canto io. Splendori, miserie, passioni, tradimenti, segreti e trasgressioni in 50 anni di canzone italiana. Milano, La nave di Teseo.

- Castronovo V., Tranfaglia N. (2008), La stampa italiana nell'età della TV. Dagli anni Settanta a oggi. Roma-Bari, Laterza.

- Ciofalo G. (2011), Infiniti anni Ottanta. TV, cultura e società alle origini del nostro presente. Milano, Mondadori Università.

- Colombo F. (2008), Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso. Roma-Bari, Laterza.

- Forgacs D., Gundle S. (2007), Cultura di massa e società italiana. 1936-1954. Bologna, il Mulino.

- Gervasoni M. (2010), Storia d'Italia degli anni Ottanta. Quando eravamo moderni. Venezia, Marsilio.

- Manzoli G. (2012), Da Ercole a Fantozzi. Cinema popolare e società italiana dal boom economico alla neotelevisione (1958-1976). Roma, Carocci.

- Menduini E. (2002), Televisione e società italiana 1975-2000. Milano, Bompiani.

- Menduini E. (2016), Televisione e radio nel XXI secolo. Roma-Bari, Laterza.

- Prandi M., Ferrari P. (2014), Guida al fumetto italiano. Autori personaggi storie. Bologna, Odoya.

- Tosti A. (2016), Graphic Novel. Storia e teoria del romanzo a fumetti e del rapporto fra parola e immagine. Latina, Tunué.

Pozycje niedostępne w bibliotece udostępnia prowądzacy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju współczesnego kulturoznawstwa. (H1A_W03, H1A_W06)

Rozpoznaje i stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze kulturoznawcze. (H1A_W05, H1A_W06)

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi. (H1A_W01, H1A_W02, H1A_W03, H1A_W05)

Zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch. (H1A_W07)

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. (H1A_W08)

Umiejętności

Potrafi porozumiewać się przy pomocy różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie italianistyki i innych filologii, w formie wypowiedzi pisemnej, ustnej, multimedialnej w języku włoskim i polskim (H1A_U07, H1A_U08, H1A_U09)

Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy. (H1A_U01, H1A_U02, H1A_U03, H1A_U06)

Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie kulturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kiero¬wania własną karierą zawodową (H1A_U03, H1A_U05)

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego. (H1A_K 01 +S1A_K +X1A_K)

Ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej. (H1A_W08, H1A_K 04+S1A_W +X1A_W)

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata. (H1A_K05)

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form. (H1A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, prezentacja multimedialna badań nad pracą licencjacką, złożenie pracy na koniec seminarium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.