Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terminologia języków specjalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z18LIC-01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Terminologia języków specjalistycznych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Zajęcia wpisują się w ofertę dydaktyczną językoznawczych seminariów licencjackich i tematyką sytuują się na przecięciu 4 sektorów językoznawstwa: socjolingwistyki, językoznawstwa ogólnego (morfologia, słowotwórstwo, jak również składnia), leksykologii i semantyki. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w semestralnym wymiarze 15 godzin (2 x 45 min. co 2 tygodnie) i kończą się po VI semestrze zaliczeniem na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest zatwierdzenie przez Promotorkę przygotowanej samodzielnie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Tematyką seminarium są metody pozyskiwania terminologii przez języki specjalistyczne, z uwzględnieniem strategii wewnątrz-, zewnątrz- i międzyjęzykowych oraz analizy leksykologicznej i semantycznej. Podczas pierwszych zajęć zapoznamy się z procedurami, wymogami i normami formalnymi stawianymi pracy licencjackiej, kwestiami językowymi i edycyjnymi usprawniającymi jej redakcję. W ciągu pierwszego miesiąca seminarzyści dokonują wyboru języka specjalistycznego i określenia tematów, gromadzą podstawową bibliografię oraz określają korpus badawczy. Pierwszym zagadnieniem teoretycznym, któremu się przyjrzymy będzie pojęcie języka specjalistycznego oraz ogólnych właściwości języków specjalistycznych na tle innych odmian języka włoskiego, w tym języka standardowego. W następnej kolejności przeanalizujemy sposoby wzbogacania leksyki, którymi dysponuje język włoski, ze szczególnym uwzględnieniem natury i produktywności procesów słowotwórczych (derywacyjnych, kompozycyjnych, konwersyjnych i redukcyjnych), zapożyczeń, kalk oraz neologizmów. Drugi semestr seminarium jest skoncentrowany głównie na pracy analitycznej nad wybranym korpusem badawczym, której etapy i rezultaty Seminarzyści przestawiają na zajęciach, z uwzględnieniem również etymologii poszczególnych terminów, jak też – w zależności od indywidualnych potrzeb lub życzeń – odpowiedników analizowanych terminów w języku polskim lub w innych znanych językach nowożytnych (np. francuski, angielski).

Literatura:

1. DARDANO, M (2009). Costruire parole. La morfologia derivativa dell’italiano. Bologna: Il Mulino.

2. SCALISE, S. / BISETTO, A. (2008): La struttura delle parole. Bologna: Il Mulino.

3. APRILE, M. (2005): Dalle parole ai dizionari. Bologna: Il Mulino.

4. GROSSMANN, M. / RAINER, F. (eds) (2004): La formazione delle parole in italiano. Tübingen: Niemeyer.

5. CORTELAZZO, M. A. (1990), Lingue speciali. La dimensione verticale. Padova: Unipress.

6. BECCARIA, G. L. (ed.) (1973): I linguaggi settoriali in Italia. Milano: Bompiani.

7. BERRUTO, G. (2006), Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo. Roma, La Nuova Italia Scientifica.

8. DARDANO, M. / TRIFONE, P. (1995): Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli Editore.

9. DARDANO, M. (1996): Manualetto di linguistica italiana. Bologna: Zanichelli.

10. BONOMI, I. / MASINI, A. / MORGANA, S. / PIOTTI, M. (2005): Elementi di linguistica italiana. Roma: Carocci.

11. D'ACHILLE, P. (2003): L'italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino.

12. BECCARIA, G.L. (ed.) (1994-1996): Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica. Torino: Einaudi.

Dodatkowo pozycje bibliograficzne poświęcone poszczególnym językom specjalistycznym, w zależności od wyboru przedmiotu badań Seminarzysty

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

 bieżące przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział (udział w dyskusji, wygłoszenie krótkiego referatu na wybrany temat, a w II semestrze przedstawienie rezultatów pracy analitycznej)

 przedstawienie przez studenta i akceptacja przez prowadzącą planu pracy dyplomowej (koniec I semestru)

 bieżące przygotowanie poszczególnych rozdziałów części pracy dyplomowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.