Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru włoskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z19F01-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia teatru włoskiego I
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone historii teatru włoskiego od wieku XV do XVII. Ich celem jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii teatru oraz dramatu włoskiego omawianego okresu w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów przedstawień teatralnych.

Pełny opis:

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone historii teatru włoskiego od wieku XV do XVII. Ich celem jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii teatru oraz dramatu włoskiego omawianego okresu w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów przedstawień teatralnych.

Na kursie omówione zostaną najważniejsze elementy i aspekty włoskiej sztuki teatralnej (dramaturgia, technika gry aktorskiej, budynek teatralny, przestrzeń sceniczna, organizacja przedstawień, heterogeniczny charakter spektakli) na dworach, w akademiach, jak i w ramach teatru zawodowego (komedia dell’arte). Wybrane lektury pozwolą zilustrować najistotniejsze zagadnienia.

Dokładną listę lektur oraz konkretne tematy poruszane w toku zajęć studenci otrzymają na początku semestru.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Dramaturgia włoska XVI wieku. Niccolò Machiavelli, Mandragora, Gian Giorgio Trissino, Sofonisba, Torquato Tasso, Amintas, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, seria „Dawna literatura włoska. Studia i źródła. T. II.

Maślanka-Soro M., Powrót Melpomeny. Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.

Miklaszewski K., Komedia dell’arte, czyli teatr komediantów włoskich XVI, XVII, XVIII wieku, tł. S.i M. Browińscy, Ossolineum, Wrocław 1961.

Miszalska J., Surma-Gawłowska M., Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XVIII w., Universitas, Kraków 2008.

Niccol A., Dzieje teatru, tł. A. Dębnicki, PIW, Warszawa 1959.

Nicoll A., W świecie Arlekina. Studium o komedii dell’arte, tł. A. Dębnicki, PIW, Warszawa 1967.

O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego: poetyki, manifesty, komentarze, pod red. E. Udalskiej, PWN, Warszawa 1989.

Surma-Gawłowska M., Komedia dell’arte, Kraków 2015.

Teatr dell’arte, red. D. Sosnowska, WUW, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- w podstawowym stopniu powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

-w sposób podstawowy powiązania literatury włoskiej z procesami historyczno-kulturowymi;

- najważniejsze wydarzenia z historii Włoch oraz istotne aspekty kultury i języka włoskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

-samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć w formie ciągłej:

- kontrola obecności (student ma prawo do trzech nieobecności na zajęciach),

- bieżące przygotowanie do zajęć (lektura tekstów),

- kontrolne testy z partii materiałów sukcesywnie rozwiązywane w określonym czasie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)