Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru włoskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z19F02-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia teatru włoskiego II
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone historii teatru włoskiego od wieku XVIII do XX. Ich celem jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii teatru oraz dramatu włoskiego omawianego okresu w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów przedstawień teatralnych.

Pełny opis:

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone historii teatru włoskiego od wieku XVIII do XX. Ich celem jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii teatru oraz dramatu włoskiego omawianego okresu w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów przedstawień teatralnych.

Na kursie omówione zostaną najważniejsze elementy i aspekty włoskiej sztuki teatralnej (dramaturgia, technika gry aktorskiej, budynek teatralny, przestrzeń sceniczna, organizacja przedstawień) w wieku XVIII, XIX i XX. Wybrane lektury pozwolą zilustrować najistotniejsze zagadnienia.

Dokładną listę lektur oraz konkretne tematy poruszane w toku zajęć studenci otrzymają na początku semestru.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Bal E., Cielesność w dramacie: teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje, Kraków 2007.

Gurgul M., Historia teatru i dramatu włoskiego. T. 2. Od XIX do XXI wieku, Kraków 2008.

Gurgul M., Teatr Daria Fo w latach 1959-1975, Kraków 1997.

Gurgul M., W drodze do gwiazd: o teatrze i dramacie włoskiego futuryzmu, Kraków 2009.

Kireńczuk T., Od sztuki w działaniu do działania w sztuce: Filippo Tommaso Marinetti i teatr włoskich futurystów, Kraków 2008.

Łukaszewicz J., Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu, Wrocław 1997.

Miklaszewski K., Komedia dell’arte, czyli teatr komediantów włoskich XVI, XVII, XVIII wieku, Wrocław 1961.

Miszalska J., Surma-Gawłowska M., Historia teatru i dramatu włoskiego. T. 1. od XIII do XVIII wieku, Kraków 2008.

Nicoll A., W świecie Arlekina. Studium o komedii dell’arte, Warszawa 1967.

Od Hugo do Witkiewicza: poetyki, manifesty, komentarze, red. J. Paszek, Warszawa 1993.

Od Sartre’a do Mrożka: poetyki, manifesty, komentarze, Warszawa 1997.

Surma-Gawłowska M., Komedia dell’arte, Kraków 2015.

Teatr dell’arte, red. D. Sosnowska, WUW, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- w podstawowym stopniu powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

-w sposób podstawowy powiązania literatury włoskiej z procesami historyczno-kulturowymi;

- najważniejsze wydarzenia z historii Włoch oraz istotne aspekty kultury i języka włoskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

-samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności (student ma prawo do trzech nieobecności na zajęciach),

- bieżące przygotowanie do zajęć (lektura tekstów),

- końcowe zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)