Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Włoch I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1HWW Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Włoch I
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Wstęp do kursu. Periodyzacja. Cesarstwo we wczesnym średniowieczu, powstanie Królestwa Sycylii

2. Fryderyk II i Franciszek z Asyżu: „dwaj najwięksi mężowie” XIII w.

3. Miasta kupieckie i komuny miejskie

4. Kultura pełnego średniowiecza. Papiestwo i Awinion

5. Konflikty stronnictw w miastach włoskich: Machiavelli o wojnie białych i czarnych

6. Czarna śmierć: opis Boccaccia a dane historyków. Przemiany gospodarcze i społeczne w późnym średniowieczu

7. Państwa terytorialne i ich wojny do pokoju w Lodi. Narodziny humanizmu

8. Przełom nowożytny i koniec niezależności Włochów: wojny włoskie i reformacja

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest przedstawieniu tła historycznego dla rozwoju dawnej literatury włoskiej w okresie od pełnego średniowiecza do początków nowożytności (XIII-XVI w.). Na wykładach poruszane są problemy historii politycznej, religijnej i kulturalnej z elementami historii społecznej. Część wykładowa uzupełniona jest pracą nad tekstami z epoki, interpretowanymi jako dzieła literackie oraz źródła historyczne.

Literatura:

Opracowania ogólne:

• Cardini, Montesano, Storia Medievale;

• Procacci, Historia Włochów;

• Larner, Italy in the Age of Dante and Petrarch;

• Manikowska, Włochy średniowieczne.

Teksty źródłowe:

• Otton z Fryzyngi, Gesta Friderici, opis miast włoskich

• Machiavelli, Historie florenckie, historia wojny białych i czarnych

• Boccaccio, Dekameron, wstęp do dnia pierwszego

• Machiavelli, Książę, fragmenty

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu student

1. ma rudymentarną wiedzę o historii Włoch.

2. wskazuje główne cechy zróżnicowania kultury i tradycji Włoch.

Umiejętności

Student

1. potrafi stosując podstawowe metody badawcze analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

2. umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie historii, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową.

Kompetencje społeczne

Student

1. ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej;

3. jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych;

4. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (składający się z dwóch części: testu jednokrotnego

wyboru oraz zadań otwartych). Dla chętnych przewidziana jest możliwość

zaliczenia ustnego w terminie zerowym

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.