Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1S19PNJW
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów I roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cykl przedmiotów rozwijających struktury języka włoskiego na poziomie czterech podstawowych umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na gramatykę, leksykę oraz pragmatykę od poziomu podstawowego do poziomu B1.

Zajęcia mają charakter ćwiczeń i nakierowane są na zapoznanie studentów ze słownictwem i strukturami gramatycznymi języka włoskiego do osiągnięcia poziomu B1. Podczas zajęć student pracuje także nad sprawnością mówienia, słuchania, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia własnych form.

Pełny opis:

Treści programowe

(pełny opis) Główne zagadnienia gramatyczne:

-czas teraźniejszy – presente indicativo,

-czasowniki zwrotne – verbi riflessivi,

-zaimki dzierżawcze – pronomi possessivi,

-czas przeszły dokonany – passato prossimo,

-zaimki osobowe biernika – pronomi diretti,

-czas przeszły niedokonany – imperfetto,

-czas zaprzeszły – trapassato prossimo,

-zaimki osobowe celownika – pronomi indiretti,

-zaimki osobowe połączone – pronomi combinati,

-tryb przypuszczający – condizionale presente,

-tryb rozkazujący – imperativo.

Główne zagadnienia leksykalne:

-ja i moi bliscy (prezentacja, opis wyglądu i charakteru, pochodzenie, zawody),

-czas wolny (hobby, czynności dnia codziennego),

-zjawiska atmosferyczne, pory roku, miesiące, czas,

-dom (relacje rodzinne, opis domu i jego wyposażenia, obowiązki domowe),

-podróże (hotel, środki transportu, wyjazdy zimowe),

-gastronomia (lokale gastronomiczne we Włoszech, gotowanie),

-nieprzewidziane wydarzenia (kradzież, wypadek),

-zakupy (spożywcze, odzieżowe, kosmetyczne),

-media (telewizja, kino),

-miasto: (miejsca publiczne, orientacja w mieście),

-uniwersytet,

-nowe technologie,

-zdrowie (części ciała, w aptece),

-wakacje letnie.

Funkcje językowe i komunikacyjne:

-mówienie o gustach, przyzwyczajeniach, umiejętnościach i ich braku,

-opisywanie osób, miejsc, uczuć,

-opowiadanie o wydarzeniach w czasie przeszłym, relacjonowanie wydarzeń, wypadków,

-wyrażanie radości, żalu, zdziwienia, pragnień, zgody lub jej braku,

-przedstawienie własnej opinii,

-rozkazywanie, zakazywanie,

-proszenie i udzielanie rad,

-proszenie o pozwolenie (dawanie go i odmawianie), przysługę,

-składanie życzeń, gratulacji,

-aktywne wykorzystywanie słownictwa z zakresu omawianych bloków tematycznych we wszystkich kompetencjach językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie).

Literatura:

-C. Ghezzi i in., Nuovo Contatto, Loescher Editore 2017, Kurs A1, A2, B1;

-M. La Grassa, L'italiano all'università, Edilingua 2011, Kurs A1-A2, B1;

-C. Guastalla, Giocare con la scrittura, Alma Edizioni 2012;

-T. Marin, S. Magnelli, Nuovo progetto italiano 1, Corso multimediale di lingua e civiltà italiana; Libro dello studente + Quaderno degli esercizi, Edilingua 2008;

-P. Salwa, M. Szleszyńska, Wybór idiomów włoskich, Wiedza Powszechna 1993;

-materiały przygotowane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U08- planować i organizować pracę, współdziałać w zespole;

K_U09 - posługiwać się językiem włoskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

K_K01 - Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (w jednym semestrze dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione; aby uzyskać zaliczenie, student musi być obecny na min. 60% zajęć, licząc w tym również zwolnienia lekarskie). Na ocenę końcową składają się: aktywność podczas zajęć, prace domowe oraz oceny z testów (po każdym rozdziale przewidziany jest test; student musi uzyskać zaliczenie ze wszystkich testów) i kartkówek.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pogońska-Baranowska
Prowadzący grup: Piotr Białecki, Lilia Formaggio, Dominik Kowalczyk, Jakub Łagoda, Beata Newecka-Ernst, Agata Pachucy, Aleksandra Pogońska-Baranowska, Aneta Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Ćwiczenia - Kolokwium na oceny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pogońska-Baranowska
Prowadzący grup: Piotr Białecki, Lilia Formaggio, Dominik Kowalczyk, Beata Newecka-Ernst, Agata Pachucy, Aleksandra Pogońska-Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Ćwiczenia - Kolokwium na oceny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)