Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1S20OWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony własności intelektualnej. Zostaną również przedstawione studentom podstawowe regulacje prawa własności intelektualnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które są zawarte głównie w dwóch aktach prawnych: w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Literatura:
Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W09):

- umie wyróżnić kategorie własności intelektualnej i wskazać co każda z kategorii obejmuje;

- ma wiedzę w kwestii regulacji w Polsce praw własności intelektualnej i czego one głównie dotyczą;

- ma wiedzę do czego odnoszą się dobra własności intelektualnej;

- ma wiedzę: jakie są modele ochrony własności intelektualnej w polskim systemie prawnym i jakie pełnią one podstawowe funkcje;

- ma wiedzę nt. ochrony prawnej dóbr (wytworów) intelektualnych (m.in. od kiedy rozpoczyna się ochrona, ile trwa, jaki ma charakter);

- ma wiedzę nt. konwencji paryskiej co określała w przedmiocie ochrony własności przemysłowej;

- ma wiedzę nt. komu przysługują autorskie prawa osobiste, kiedy powstają, ile trwają, na czym polega istota praw osobistych, co składa się na autorskie prawa osobiste;

- ma wiedzę nt. jak powstają autorskie prawa majątkowe, kiedy powstają, ile trwają, komu podlegają, komu służą autorskie prawa majątkowe;

- ma wiedzę co jest przedmiotem prawa autorskiego;

- potrafi rozróżnić i wie na czym polega: dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek publiczny, dozwolony użytek z tytułu prawa cytatu;

- ma wiedzę do czego odnosi się pojęcie: obrót prawami autorskimi;

- ma wiedzę nt. umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz czym się charakteryzuje umowa licencyjna;

- ma wiedzę na czym polega istota zbiorowego zarządzania prawami autorskimi;

- wie czym jest: patent, dokument patentowy, wynalazek;

- ma wiedzę nt. postępowania w sprawie uzyskania patentu oraz postępowania w sprawie wygaśnięcia patentu oraz unieważnienia patentu;

- ma wiedzę co uważa się: za wzór użytkowy, jak rozumiany jest wzór przemysłowy, znak towarowy,

- ma wiedzę dotyczącą odpowiedzialności prawnej studentów uczelni wyższych z tytułu popełnienia plagiatu;

- zna definicje: plagiat, autoplagiat.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie obecność na wykładzie oraz napisanie pracy zaliczeniowej w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

Niewymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)