Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawsta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1WLW Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawsta
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie głównych kierunków badań literackich dwudziestego wieku i zapoznanie uczestników kursu z najistotniejszymi terminami teorii literatury.

Pełny opis:

Wykład nakierowany jest na zaprezentowanie i usystematyzowanie najważniejszych kierunków badań literackich XX wieku. Cykl zajęć rozpoczyna przedstawienie i rozróżnienie podstawowych pojęć nauki o literaturze oraz pojęć synonimicznych, jej działów i celów. W dalszej części program zajęć obejmuje przegląd głównych koncepcji teoretycznoliterackich, między innymi: psychoanaliza, fenomenologia, formalizm, Bachtinowska dialogiczność, hermeneutyka, strukturalizm, semiotyka, poststrukturalizm, dekonstrukcja.

Efektem powinna być pomoc we wszechstronnym analizowaniu tekstów literackich, nabycie umiejętności zastosowania kluczowych pojęć przyswojonych podczas kursu w samodzielnych studiach nad literaturą.

Literatura:

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

Literatura – teoria – metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 2001 (zalecane wydanie z 2006 roku)

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1998 (i wydania późniejsze)

J. Culler, Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Poznań 1998.

oraz inne opracowania lub teksty źródłowe wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju współczesnej filologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa

- Rozpoznaje i stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze językoznawcze i literaturoznawcze

UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest przystąpienie do egzaminu ustnego, składającego się z dwóch części: pytań przekrojowych natury ogólnej oraz pytań szczegółowych, które dotyczą poszczególnych kierunków badań literackich.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.