Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do recepcji kultury włoskiej - literatura, kino, sztuki plastyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z20F01-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do recepcji kultury włoskiej - literatura, kino, sztuki plastyczne
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone podstawowym zagadnieniom kultury i historii Włoch XIX i XX ukazanym w świetle ich recepcji oraz interpretacji w literaturze, kinie i sztukach plastycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zjawiskami kultury i historii Włoch XIX i XX wieku w kontekście ich późniejszego odbioru, również na ziemiach polskich (ze szczególnym uwzględnieniem historii przekładów literatury pięknej na język polski). Zajęcia będą wzbogacone prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów filmowych.

Listę lektur uzupełniających studenci otrzymają na początku semestru. Zajęcia będą się odbywać na platformie Zoom.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Żaboklicki K., Historia literatury włoskiej, PWN, Warszawa 2008

Ugniewska J. (red.), Historia literatury włoskiej XX wieku, PWN, Warszawa 2001

Miczka T., Kino włoskie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009

Serkowska H. (red.), Literatura włoska w toku I, Ossolineum, Wrocław 2006

Serkowska H. (red.), Literatura włoska w toku II, WUW, Warszawa 2011

Clark M., Współczesne Włochy, KiW, Warszawa 2009

Ugniewska J., Miejsca utracone, Zeszyty Literackie, Warszawa 2014

Gałkowski A., Miller-Klejsa A. (red.), Od Boccaccia do Tabucchiego: adaptacje literatury włoskiej, Rabid, Kraków 2012

Gałkowski A., Miller-Klejsa A. (red.), Od Manzoniego do Maraini: ekranizacje literatury włoskiej, WUŁ, Łódź 2012

Miller-Klejsa A., Dąbrowska D. (red)., Kino włoskie po 1980 roku, WUŁ, Łódź 2018

Miller-Klejsa A., Woźniak M., Polsko-włoskie kontakty filmowe. Topika, koprodukcje, recepcja, WUŁ, Łódź 2014

Bibliografia uzupełniająca zostanie wskazana na początku semestru.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- w podstawowym stopniu powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

-w sposób podstawowy powiązania literatury włoskiej z procesami historyczno-kulturowymi;

- najważniejsze wydarzenia z historii Włoch oraz istotne aspekty kultury i języka włoskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

-samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności (student ma prawo do trzech nieobecności na zajęciach),

- bieżące przygotowanie do zajęć (lektura tekstów sukcesywnie wskazywanych przez wykładowcę),

- końcowe zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach na platformie Campus UW.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)