Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura włoskiego renesansu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z212HL02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura włoskiego renesansu
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 2 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium przeznaczone dla studentów ze znajomością języka włoskiego w zakresie I roku Italianistyki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone wybranym aspektom kultury i literatury włoskiego renesansu. Praca na zajęciach będzie się koncentrować na lekturze wybranych tekstów źródłowych oraz analizie opracowań krytycznych pomocnych w poznaniu światopoglądu, etyki i estetyki renesansowej.

Pełny opis:

Renesans: treści i zakres pojęcia. Światopogląd renesansowy: dominujące trendy. Epika rycerska (Ludovico Ariosto, Torquato Tasso). Obyczajowość (Baldassarre Castiglione, Giovanni Della Casa, Pietro Aretino). Petrarkizm i antypetrarkizm (Pietro Bembo, Francesco Berni), Poetki renesansowe (Vittoria Colonna, Veronica Gambara, Isabella Di Morra).

Literatura:

Teksty źródłowe (edycje poniższych tekstów dostępne w Bibliotece Iberystyki, Romanistyki i Italianistyki)

1. Ludovico Ariosto, Orlando furioso (fragm.)

2. Torquato Tasso, Gerusalemme liberata (fragm.)

3. Baldassarre Castiglione, Il Libro del Cortegiano (fragm.)

4. Giovanni Della Casa, Il Galateo (fragm.)

5. Pietro Aretino, Ragionamenti (fragm.)

6. Wybrane utwory poetyckie (udostępniane w formie fotokopii podczas zajęć)

Literatura uzupełniająca

1.Burchardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech, PIW, Warszawa 1991

2. Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, PIW, Warszawa 1991

3. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, (tłum. pol. E. Bąkowska), PIW, Warszawa 1987

4. Garin E., (a cura di ), L`uomo del Rinascimento, Laterza, Bari 1988, (tłum. pol. A. Osmólska Mętrak, Warszawa 2001)

5. Dostępne w Bibliotece Wydziałowej podręczniki historii literatury włoskiej

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego szesnastowiecznych Włoch.

Umiejętności

Potrafi, stosując podstawowe metody badacze, zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej podstawie wnioskować i formułować krytyczne sądy, w szczególności w odniesieniu do włoskiej literatury szesnastowiecznej.

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Posiada umiejętność pracy w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Aktywność wynikająca z przygotowania do zajęć.

3. Wygłoszenie 1 referatu w ciągu semestru.

4. Napisanie pracy semestralnej / pracy pisemnej podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.