Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kobieta w epoce renesansu i baroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z218HL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Kobieta w epoce renesansu i baroku
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 2 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praca na zajęciach będzie się koncentrować na lekturze wybranych tekstów źródłowych oraz analizie opracowań krytycznych pomocnych w poznaniu historycznego i kulturowego miejsca kobiet w epoce renesansu i baroku włoskiego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

- Kobieta jako bohaterka literacka epiki rycerskiej (Ludovico Ariosto, Torquato Tasso).

- Obyczajowość (Baldassarre Castiglione, Gian Galeazzo Capra, Pietro Aretino).

- Postać kobieca w poezji lirycznej (petrarkizm, marynizm),

- Twórczość kobieca (poetki renesansowe, Moderata Fonte)

Literatura:

Literatura

Teksty źródłowe (edycje poniższych tekstów są dostępne w Bibliotece Iberystyki, Romanistyki i Italianistyki)

1. Ludovico Ariosto, Orlando furioso (fragm.)

2. Torquato Tasso, Gerusalemme liberata (fragm.)

3. Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano (fragm.)

4. Gian Galeazzo Capra, Della eccellenza e dignità delle donne (fragm.)

5. Pietro Aretino, Ragionamenti (fragm.)

6. Moderata Fonte, Il merito delle donne (fragm.)

6. Wybrane utwory poetyckie (udostępniane w formie fotokopii podczas zajęć)

Literatura uzupełniająca

1. Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo, a cura di Ch. Klapisch-Zuber, Roma Bari, Editori Laterza 1991

2. Storia delle donne in Occidente. Dal rinascimento all’età moderna, a cura di N. Zemon Davis, A. Farge, Roma Bari, Editori Laterza, 1991

3. Burchardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech, PIW, Warszawa 1991

4. Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, PIW, Warszawa 1991

5. Garin E., (a cura di ), L`uomo del Rinascimento, Laterza, Bari 1988, (tłum. pol. A. Osmólska Mętrak, Warszawa 2001)

6. Dostępne w Bibliotece Wydziałowej podręczniki historii literatury włoskiej

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa literackiego i kulturowego Włoch (XVI - XVII w).

Umiejętności

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na którą składają się:

1. ocena ciągła ( obecność na zajęciach oraz aktywność wynikająca z przygotowania do zajęć)- 30%

3. ocena referatu – 30%

4. ocena pracy semestralnej / sprawdzianu – 40%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.