Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Goldoni i Gozzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z219HL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Goldoni i Gozzi
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 2 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest lekturze i interpretacji najważniejszych dzieł weneckiej literatury drugiej połowy XVIII na tle kultury europejskiej. Poprzez konfrontację literatury z muzyką, teatrem, sztukami plastycznymi oraz obyczajowością uwydatnia się światopogląd epoki.

Pełny opis:

Na zajęciach student pozna najistotniejsze zagadnienia z zakresu osiemnastowiecznej kultury weneckiej, dyskusje oraz przemiany ideowe. Opanowuje podstawy wiedzy teoretycznoliterackiej (analiza tekstów literackich), nauczy się korzystać z literatury przedmiotu. Samodzielna praca nad opracowaniem analizy wybranego dzieła, motywu, lub postaci umożliwi studentowi wykorzystanie umiejętności zdobytych na zajęciach, przyczyni się również do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym (czytanie tekstów źródłowych, artykułów naukowych, monografii, itp. oraz tworzenie własnej wypowiedzi pisemnej). Opanowanie warsztatu metodologicznego pomoże studentowi w napisaniu pracy licencjackiej w zakresie literatury i kultury włoskiej.

Literatura:

Podstawowa literatura przedmiotu:

Il teatro di Goldoni, a cura di Marzia Pieri, Il Mulino, Bologna 1993.

Carlo Gozzi, Le fiabe teatrali, Garzanti, Milano 2004.

Carlo Gozzi, Il ragionamento ingenuo, Costa&Nolan, Genova 1983.

Roberto Alonge, Goldoni: dalla commedia dell’arte al dramma borghese, Garzanti, Milano 2004.

Carlo Gozzi scrittore di teatro, red. C. Alberti, Bulzoni, Roma 1996

Parigi/Venezia: cultura, relazioni, influenze negli scambi intelettuali del settecento, a cura di Carlo Ossola, Leo S. Olschi Editore, Firenze 1998.

Brusatin Manlio, Venezia nel Settecento: stato, architettura, territorio, Einaudi, Torino 1980.

Roberta Turchi, La commedia italiana del Settecento, Sansoni, Firenze 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wskazuje kluczowe kierunki rozwoju i cechy dawnej literatury włoskiej.

Zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch.

Umiejętności

Potrafi, stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Posiada umiejętność pracy w zespole, organizowania zespołu do podejmowania różnych zadań (zwłaszcza w dziedzinie kultury).

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

kontrola obecności

praca semestralna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.