Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Włoska literatura i kultura popularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z21LIC-01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Włoska literatura i kultura popularna
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 18.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest włoskiej literaturze i kulturze popularnej od 1945 r. do dziś, w szczególności współczesnej literaturze kryminalnej i fantastycznej, a także komiksowi.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest tematyce literatury i - w szerszym ujęciu - kultury popularnej we Włoszech od końca II wojny światowej po dzień dzisiejszy. Przybliżone zostaną takie gatunki literatury popularnej, jak kryminał, różne podgatunki fantastyki czy komiks.

- Historia literatury popularnej we Włoszech i na świecie;

- Gatunki i podgatunki literatury popularnej we Włoszech i na świecie;

- Literatura "wyższa" versus "niższa", tzw. narrativa di genere versus literatura tout court;

- Science fiction (fantascienza) we Włoszech (m.in. Lino Aldani, Vittorio Curtoni, Vittorio Catani, Dario Tonani);

- Historia alternatywna (ucronia), współczesna powieść historyczna i problematyka pamięci (m.in. Guido Morselli, Enrico Brizzi, Pierfrancesco Prosperi);

- Utopijne i dystopijne wizje między fantastyką a literaturą głównego nurtu (m.in Laura Pugno, Antonio Scurati);

- Opowieści apokaliptyczne i post-apokaliptyczne (m.in. Paolo Volponi, Guido Morselli, Niccolò Ammaniti);

- Horror i opowieści niesamowite (weird fiction);

- Gatunek fantasy we Włoszech (m.in. Licia Troisi);

- Gatunki i podgatunki włoskiego kryminału (m.in. Andrea Camilleri, Carlo Lucarelli);

- Kryminał historyczny (m.in. Umberto Eco);

- Współczesna powieść kryminalna, noir i poliziesco di denuncia;

- Włoski kryminał (post-)kolonialny a pamięć historyczna (m.in. Carlo Lucarelli, Luciano Marrocu, Roberto Costantini);

- Komiks włoski jako rozrywka i jako forma sztuki - twórczość takich autorów, jak Hugo Pratt, Andrea Pazienza czy Dino Buzzati ("Poema a fumetti");

- Komiks a gatunki literatury popularnej ("Dylan Dog", "Nathan Never" itp.).

Literatura:

I. Bibliografia główna:

- Bordoni C. (1993), Il romanzo di consumo. Editoria e letteratura di massa. Napoli, Liguori.

- Eco U. (1964), Apocalittici e integrati. Milano, Bompiani.

- Eco U., wybór esejów (konkretne materiały będą udostępniane studentom podczas zajęć).

- Ricci L. (2013), Paraletteratura. Lingua e stile dei generi di consumo. Roma, Carocci.

- Scarsella A. (red.) (2020), Letture di genere, "IF" 24-25. Bologna, Odoya.

- Wybór dodatkowych esejów i artykułów poświęconych literaturze popularnej.

II. Bibliografia uzupełniająca:

- Bordoni C. (red.) (2013), Guida alla letteratura di fantascienza. Bologna, Odoya.

- Bordoni C. (2017), Paure di carta. Indagini sulla letteratura fantastica. Bologna, Emil.

- Brioni S., Comberiati D. (2020), Ideologia e rappresentazione. Percorsi attraverso la fantascienza italiana. Milano, Mimesis.

- Carlotto M., D'Andrea L., De Giovanni M. (2018), Tre passi nel buio. Il noir, il thriller e il giallo raccontati dai maestri del genere. Roma, Minimum Fax.

- Catalano W., Pizzo G.F., Vaccaro A. (2018), Guida ai narratori italiani del fantastico. Scrittori di fantascienza, fantasy e horror made in Italy. Bologna, Odoya.

- Ghisolfi G. (2018), Superman & co. Codici del cinema e del fumetto. Milano, Mimesis.

- Iannuzzi G. (2014), Fantascienza italiana. Riviste, autori, dibattiti dagli anni Cinquanta agli anni Settanta. Milano, Mimesis.

- Iannuzzi G. (2015), Distopie, viaggi spaziali, allucinazioni. Fantascienza italiana contemporanea. Milano, Mimesis.

- Martignani L. (2018), Realismo sovversivo. Sociologia del genere noir. Verona, Ombre Corte.

- Mondello E. (2010), Crimini e misfatti. La narrativa noir italiana degli anni Duemila. Roma, Perrone.

- Mondello E. (2015), Il noir degli anni zero. Roma, Perrone.

- Perissinotto A. (2008), La società dell'indagine. Riflessioni sopra il successo del poliziesco. Milano, Bompiani.

- Prandi M., Ferrari P. (2014), Guida al fumetto italiano. Autori personaggi storie. Bologna, Odoya.

- Tosti A. (2016), Graphic Novel. Storia e teoria del romanzo a fumetti e del rapporto fra parola e immagine. Latina, Tunué.

- Wybór dodatkowych esejów i artykułów poświęconych literaturze popularnej.

Pozycje niedostępne w bibliotece udostępnia prowądzacy.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W01 w zaawansowanym stopniu powiązania literaturoznawstwa włoskiego z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

K_W03 zaawansowaną terminologię, przedmiot i kierunki badań literaturo- i kulturoznawczych;

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim w zakresie badań nad współczesną literaturą i kulturą włoską;

K_U02 przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w zakresie badań nad współczesną literaturą i kulturą włoską;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie współczesnego literaturoznawstwa włoskiego z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U05 pracować, realizować zadania i rozwijać swoje umiejętności w zakresie współczesnego literaturoznawstwa włoskiego wedle wskazówek opiekuna naukowego;

K_U06 napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i włoskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zakresu współczesnej literatury włoskiej z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł;

K_U08 planować i organizować pracę, współdziałać w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju, szczególnie w zakresie badań nad współczesną literaturą włoską;

K_K02 udziału w życiu kulturalnym, szczególnie w kontekście literaturoznawczym, wypełniania zobowiązań społecznych;

K_K03 przestrzegania zasad etyki zawodowej, uznawania autorytetu ekspertów, zasięgania ich opinii przy rozwiązywaniu złożonych problemów z zakresu współczesnej literatury i kultury włoskiej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność na zajęciach.

2. Przedstawienie planu pracy licencjackiej.

3. Systematyczne pisanie i poprawianie pracy zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

4. Prezentacja multimedialna w ramach zajęć.

5. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skocki
Prowadzący grup: Tomasz Skocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skocki
Prowadzący grup: Tomasz Skocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)