Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i społeczeństwo Włoch

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z22F04-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura i społeczeństwo Włoch
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia konwersatoryjne, których celem jest przedstawienie kultury i społeczeństwa współczesnych Włoch, w tym wybranych zagadnień z takich dziedzin jak polityka, media czy kultura popularna.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są realiom kulturowym i społeczno-politycznym współczesnych Włoch. W ramach kursu opisane zostaną liczne aspekty dotyczące społeczeństwa włoskiego, m.in. różnice między regionami oraz specyfika językowa (dialektalna) Italii, po czym zajęcia skupią się na konkretnych wątkach, takich jak polityka i jej wpływ na społeczeństwo, mass media (prasa, telewizja) oraz różne formy popkultury (literatura kryminalna, komiks, muzyka rozrywkowa itd.). Istotnym elementem, który przewija się przez poszczególne wątki i zagadnienia są przemiany społeczne i kulturowe, jakie miały miejsce we Włoszech na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Literatura:

1. Bonomi I., Morgana S., La lingua italiana e i mass media, Roma 2016.

2. Ciofalo G., Infiniti anni Ottanta. TV, cultura e società alle origini del nostro presente, Milano, 2011.

3. Colombo F., Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso, Roma-Bari 2008.

4. Eco U., wybór esejów.

5. Forgacs D., Gundle S., Cultura di massa e società italiana. 1936-1954, Bologna 2010.

6. Menduini E., Televisione e società italiana 1975-2000, Milano 2002.

7. Dotatkowe teksty źródłowe i publikacje (popularno)naukowe oraz materiały własne wykładowcy.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- w podstawowym stopniu powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii.

Umiejętności: absolwent potrafi:

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z kursu składają się:

- obecność i aktywność podczas zajęć – 25%

- realizacja zadań i projektów - 25%

- ocena z testu końcowego obejmującego zagadnienia zrealizowane w ramach kursu – 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skocki
Prowadzący grup: Tomasz Skocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Konwersatorium - Kolokwium na oceny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)