Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proza włoska XX wieku i współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z24LIC-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proza włoska XX wieku i współczesna
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 18.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie studenta do samodzielnych poszukiwań bibliograficznych, prowadzenia analizy i interpretacji tekstów oraz napisania pracy dyplomowej (licencjackiej), a także pogłębienie wiedzy na temat panoramy literackiej dwudziestowiecznych Włoch.

Pełny opis:

Seminarium literaturoznawcze zapoznaje uczestników ze sposobami zastosowania teorii, metodologii i terminologii z zakresu literaturoznawstwa do realizacji indywidualnych projektów badawczych, czyli prac licencjackich. Zajęcia mają na celu nauczyć studenta doboru literatury przedmiotu i korzystania ze źródeł bibliograficznych oraz syntetycznego przedstawiania stanu badań, a także prezentacji materiału źródłowego, formułowania problemu badawczego oraz doboru odpowiednich narzędzi metodologicznych do jego rozwiązania. Umiejętności te służą studentowi do napisania pracy dyplomowej w zakresie literaturoznawstwa.

Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym narzędzi i pojęć służących analizie tekstu, słuchacze zapoznają się z panoramą literacką dwudziestowiecznych i współczesnych Włoch, co ma między innymi za zadanie ułatwić im wybór zakresu i sformułowanie tematu pracy dyplomowej.

Literatura:

1) Bernardelli Andrea, Ceserani Remo, Il testo narrativo. Istruzioni per la lettura e l’interpretazione, il Mulino.

2) Casadei Alberto, La critica letteraria contemporanea, il Mulino.

3) Marchese Angelo, L’officina del racconto. Semiotica della narratività, Mondadori.

4) Marchese Angelo, Il testo letterario. Avviamento allo studio critico della letteratura, SEI.

5) Segre Cesare, Avviamento all’analisi del testo letterario, Einaudi.

6) Ferroni Giulio, Storia della letteratura italiana, Il Novecento e il nuovo millennio, Mondadori.

7) Casadei Alberto, Santagata Marco, Manuale di letteratura italiana contemporanea, Laterza.

8) Luperini Romano (et al.) La scrittura e l’interpretazione, Palumbo Editore.

9) Raimondi Ezio, Fenocchio Gabriella (a cura di) Il Novecento, Mondadori.

10) Caliaro Ilvano (a cura di) Il racconto del Novecento: da Pirandello a Tabucchi, Einaudi.

(Szczegółowa bibliografia zostanie podana na początku kursu. Pozycje niedostępne w bibliotekach UW będą udostępnione studentom przez prowadzącego.)

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W01 w podstawowym stopniu powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

K_W03 podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań dziedziny;

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim;

K_U02 przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku włoskim;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U05 pracować, realizować zadania i rozwijać swoje umiejętności wedle wskazówek opiekuna naukowego; P6S_UW

K_U06 napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i włoskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł;

K_U08 planować i organizować pracę, współdziałać w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

K_K02 udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych;

K_K03 przestrzegania zasad etyki zawodowej, uznawania autorytetu ekspertów, zasięgania ich opinii przy rozwiązywaniu złożonych problemów.

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja zainteresowań badawczych;

- wybór tematu oraz przedstawienie planu pracy dyplomowej wraz z bibliografią;

- prezentacja dotycząca pracy dyplomowej podczas zajęć;

- przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brysiak
Prowadzący grup: Anna Brysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)