Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa: Morfoskładnia - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2GOMSW Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa: Morfoskładnia - wykład
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią trzecią odsłonę cyklu „Gramatyka opisowa języka włoskiego” i poświęcone są zagadnieniom struktur morfo-składniowych języka włoskiego. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się egzaminem pisemnym po III semestrze.

Pełny opis:

Zajęcia skoncentrowane są na opisie właściwości morfologicznych i syntaktycznych czasownika i grupy czasownikowej oraz części mowy z nią związanych (przysłówek, przyimek, spójnik, jak również wykrzyknienie). W obrębie czasownika, oprócz jego definicji, interesować nas będą jego kategorie fleksyjne i typologie morfologiczne (czasowniki regularne i nieregularne, bezosobowe, o niepełnej fleksji i o dwu formach bezokolicznika) i syntaktyczne (czasowniki przechodnie, nieprzechodnie, zwrotne i pronominalne; czasowniki predykatywne, kopulatywne, modalne, frazeologiczne, kauzatywne, podporowe i posiłkowe). Przyjrzymy się również kategoriom fleksyjno-semantycznym czasownika, takim jak: czas, aspekt, akcjonalność czy strona. W obrębie przysłówka zajmiemy się głównie jego definicji oraz typologiami formalnymi (przysłówki proste, złożone, derywowane, partykuły i wyrażenia przysłówkowe) i semantycznymi (przysłówki sposobu, miejsca, czasu, opinii, ilości, przysłówki pytające i tekstowe). W następnej kolejności zajmiemy się definicjami przyimka i spójnika oraz ich kategoriami formalnymi (przyimki właściwe, niewłaściwe, wyrażenia przyimkowe, spójniki proste, złożone, wyrażenia spójnikowe) i funkcjonalnymi (syntaktycznymi), zależnymi od typów dopełnień i okoliczników (przyimki) oraz typów relacji w obrębie zdania złożonego (spójniki współrzędności i podrzędności). Zajęcia zakończymy zdefiniowaniem wykrzyknienia oraz analizą jego właściwości formalnych i funkcjonalnych.

Literatura:

materiały autorskie przygotowane w oparciu o min. o następujące pozycje bibliograficzne:

1. DARDANO, M. / TRIFONE, P. (1995): Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli Editore.

2. DARDANO, M. (1996): Manualetto di linguistica italiana. Bologna: Zanichelli.

3. BONOMI, I. / MASINI, A. / MORGANA, S. / PIOTTI, M. (2005): Elementi di linguistica italiana. Roma: Carocci.

4. D'ACHILLE, P. (2003): L'italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino.

5. SERIANNI, L. (2007): Italiano. Grammatica, Sintassi, Dubbi. Torino: Garzanti Editore.

6. LOBINA, A. M. / VIGNOTTO, F. / VIGNOTTO, S. (2003): Il libro della grammatica. Milano: La Nuova Italia.

7. SALVI, G. / VANELLI, L. (2004): Nuova grammatica italiana. Bologna: Il Mulino.

8. BECCARIA, G.L. (ed.) (1994-1996): Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica. Torino: Einaudi.

9. RENZI, L. / SALVI, P. / CARDINALETTI, A. (eds) (1988 - 1995): Grande grammatica di consultazione. Vol. I: La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. Bologna: Il Mulino.

10. RENZI, L. / SALVI, P. / CARDINALETTI, A. (eds) (1988 - 1995): Grande grammatica di consultazione. Vol. II: I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione. Bologna: Il Mulino.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i obecność), poztytwny wynik ze śródsemestralnych kolokwiów kontrolnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.