Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury włoskiej: Wiek XVIII i XIX

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2HLOD Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej: Wiek XVIII i XIX
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zarys rozwoju najważniejszych osiemnasto- dziewiętnastowiecznych kierunków i programów literackich (Arkadia, oświecenie, neoklasycyzm, preromantyzm, romantyzm, weryzm) oraz kultury włoskiej tego okresu

Pełny opis:

Wykład obejmuje zarys rozwoju najważniejszych osiemnasto- dziewiętnastowiecznych kierunków i programów literackich (Arkadia, oświecenie, neoklasycyzm, preromantyzm, romantyzm, weryzm) oraz kultury włoskiej tego okresu.Omawiana będzie m.in. twórczość Metastasia, Pariniego, Alfieriego, Goldoniego, Foscola, Manzoniego, Leopardiego, wybranych przedstawicieli nurtu „Scapigliatura”, Capuany, Vergi, Carducciego. Wykład nawiązuje do posiadanej przez studentów wiedzy na temat wydarzeń historyczno-kulturowych rozgrywających się we Włoszech w XVIII i XIX wieku, w szczególności włoskiego Risorgimenta.

Literatura:

G. Ferroni, Storia della letteratura italiana. (rozdziały dot. XVIII i XIX w., wydanie dowolne)

M. Pazzaglia, Letteratura italiana. 2, Dal rinascimento all'illuminismo : testi e critica con lineamenti di storia letteraria, Bologna 1993.

G. Ferroni [et al],.Restaurazione e Risorgimento (1815-1861), Milano : Mondadori Università, 2003

G. Baldi, Dal Barocco all'Illuminismo : storia del teatro e dello spettacolo, Milano 2000.

P.Chaunu, .Cywilizacja wieku Oświecenia / przeł. E. Bąkowska. Warszawa : PIW ,1989.

G. Cappello, Invito alla lettura di Vittorio Alfieri, Milano 1990.

K. Żaboklicki, Carlo Goldoni, Warszawa 1984.

G. Petronio, Parini e l'Illuminismo lombardo, Roma-Bari 1972.

G. Ragonese, Da Manzoni a Fogazzaro : studi sull'Ottocento narra tivo, Palermo : [s.n.], 1983

R. Bonavita, L'Ottocento , Bologna : Il Mulino, 2005

Lektury obowiązkowe:

V. Alfieri, Saul

C. Goldoni, La locandiera

A. Manzoni, I promessi sposi

G. Verga, Vita dei campi

oraz utwory i fragmenty utworów fragmenty wskazane w trakcie wykładu

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student

-Ma rudymentarną wiedzę o życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Włoch oraz wiedzę o historii Włoch XVIII i XIX w., wskazuje i krytycznie analizuje kluczowe zjawiska XVIII-XIX w. włoskiego życia literackiego

-Zna i rozumie podstawowe metody interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch

-zna powiązania między sytuacją polityczną a twórczością literacką we Włoszech w XVIII i XIX w.

Umiejętności

Student

- umie scharakteryzować specyfikę europejskiego i włoskiego oświecenia, neoklasycyzmu, romantyzmu i pozytywizmu

-potrafi posługiwać się podstawową terminologię dotyczącą omawianych zjawisk literackich

-potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze fakty kulturalne i literackie we Włoszech w XVIII i XIX w

- potrafi poprawnie zanalizować omawiane na wykładzie dzieła literackie

- umie selekcjonować i porządkować uzyskane informacje

Kompetencje społeczne

Student

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

-Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Szczegółową listę zagadnień egzaminacyjnych oraz lektur obowiązkowych studenci otrzymują na początku semestru.

UWAGA!

W roku akademickim 2019/2020 wykład zaliczany jest na podstawie pisemnej pracy egzaminacyjnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.