Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kobieta w epoce renesansu i baroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S20HL01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kobieta w epoce renesansu i baroku
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 2 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praca na zajęciach będzie się koncentrować na lekturze wybranych tekstów źródłowych oraz analizie opracowań krytycznych pomocnych w poznaniu historycznego i kulturowego miejsca kobiet w epoce renesansu i baroku włoskiego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

- Kobieta jako bohaterka literacka epiki rycerskiej (Ludovico Ariosto, Torquato Tasso).

- Obyczajowość (Baldassarre Castiglione, Gian Galeazzo Capra, Pietro Aretino).

- Postać kobieca w poezji lirycznej (petrarkizm, marynizm),

- Twórczość kobieca (poetki renesansowe, Moderata Fonte)

Literatura:

Literatura

Teksty źródłowe (edycje poniższych tekstów są dostępne w Bibliotece Iberystyki, Romanistyki i Italianistyki)

1. Ludovico Ariosto, Orlando furioso (fragm.)

2. Torquato Tasso, Gerusalemme liberata (fragm.)

3. Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano (fragm.)

4. Gian Galeazzo Capra, Della eccellenza e dignità delle donne (fragm.)

5. Pietro Aretino, Ragionamenti (fragm.)

6. Moderata Fonte, Il merito delle donne (fragm.)

6. Wybrane utwory poetyckie (udostępniane w formie fotokopii podczas zajęć)

Literatura uzupełniająca

1. Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo, a cura di Ch. Klapisch-Zuber, Roma Bari, Editori Laterza 1991

2. Storia delle donne in Occidente. Dal rinascimento all’età moderna, a cura di N. Zemon Davis, A. Farge, Roma Bari, Editori Laterza, 1991

3. Burchardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech, PIW, Warszawa 1991

4. Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, PIW, Warszawa 1991

5. Garin E., (a cura di ), L`uomo del Rinascimento, Laterza, Bari 1988, (tłum. pol. A. Osmólska Mętrak, Warszawa 2001)

6. Dostępne w Bibliotece Wydziałowej podręczniki historii literatury włoskiej

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W02 podstawowe metody analizy dzieł literackich;

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim;

K_U02 przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku włoskim;

K_U03 rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.).

K_U06 napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i włoskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na którą składają się:

1. ocena ciągła ( obecność na zajęciach oraz aktywność wynikająca z przygotowania do zajęć)- 30%

3. ocena referatu – 30%

4. ocena pracy semestralnej / sprawdzianu – 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gallewicz
Prowadzący grup: Anna Gallewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)