Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Włoska poezja XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S20HL05
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Włoska poezja XIX wieku
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 2 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Moduł przeznaczony jest dla studentów II roku. Swoim zakresem obejmuje twórczość najznamienitszych włoskich poetów XIX wieku, takich jak U. Foscolo, A. Manzoni, G. Leopardi, G. Carducci i G. Pascoli.

Pełny opis:

Moduł, przeznaczony dla studentów II roku filologii włoskiej studiów I stopnia, poświęcony jest dorobkowi poetów włoskich od schyłku oświecenia do okresu symbolizmu. W programie kursu znajdują się analiza i szczegółowa interpretacja wybranych tekstów poetyckich (między innymi: Ugo Foscolo, A Luigia Pallavicini caduta da cavallo, Giacomo Leopardi, L'infinito, A Silvia, Giovanni Pascoli, Digitale purpurea, Giosue Carducci, Alla stazione in una mattina d'autunno) w kontekście wydarzeń polityczno-kulturalnych we Włoszech i w Europie.

Literatura:

1. www.bibliotecaitaliana.it

Literatura do wyboru

2. G. Ferroni, A. Cortellessa, I. Pantani, S. Tatti, "Storia e testi della letteratura italiana", Einaudi, 2008 (tom VII i tom VIII)

3. G. Ferroni, "Storia della letteratura italiana. Dall'Ottocento al Novecento", Einaudi, 1991. (lub późniejsze wydania)

4. G. Farinelli, A. Mazza, E. Paccagnini, La letteratura italiana dell'Ottocento, Carocci, 2002.

5. G. ALfano, P. Italia, E. Russo, Letteratura italina,. Manuale per studi universitari. vol. 2: Da Tasso a fine Ottocento, Mondadori, 2018

Literatura uzuoełniająca:

5. H. Kralowa, J. Ugniewska, K. Żaboklicki, "Historia literatury włoskiej, tom 2: Od Arkadii po czasy współczesne", Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997 (lub późniejsze wydania)

i inne teksty wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W02 - podstawowe metody analizy dzieł literackich;

K_W09 - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 - czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim;

K_U02 - przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku włoskim;

K_U03 - rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

K_U04 - samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U06 - napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i włoskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, napisanie pracy na wybrany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Napiórkowska
Prowadzący grup: Izabela Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)