Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S20PNJW
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów II roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cykl zajęć rozwijających struktury języka włoskiego na poziomie czterech podstawowych umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na gramatykę, leksykę oraz pragmatykę od poziomu B1 do poziomu B2. Przeznaczony jest dla osób, których umiejętność posługiwania się językiem włoskim odpowiada poziomowi B1.

Zajęcia mają charakter ćwiczeń i nakierowane są na zapoznanie studentek i studentów ze słownictwem i strukturami gramatycznymi języka włoskiego do osiągnięcia poziomu B2. Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy pracują także nad sprawnością mówienia, słuchania, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia własnych form, w tym opowiadań w czasie przeszłym passato remoto oraz listów formalnych.

Pełny opis:

Główne zagadnienia gramatyczne:

-stopniowanie przymiotników,

-zaimki względne – pronomi relativi,

-czas przeszły – passato remoto i trapassato remoto,

-tryb łączący – congiuntivo presente i passato,

-tryb łączący – congiuntivo imperfetto i trapassato,

-tryb warunkowy – periodo ipotetico,

-strona bierna – forma passiva,

-formy bezosobowe – forma impersonale,

-równoważniki zdań – modi impliciti.

Główne zagadnienia leksykalne:

-szkolnictwo,

-rynek pracy,

-nowe technologie, Internet,

-ochrona środowiska, klimat, ukształtowanie terenu,

-medycyna, ochrona zdrowia i dobrej kondycji, psychologia,

-sport,

-moda i kosmetyki,

-społeczeństwo (współczesna rodzina, rola kobiet w społeczeństwie, emigracja, problemy młodzieży, przestępczość),

-kultura.

Funkcje językowe i komunikacyjne:

-formułowanie definicji, parafrazowanie, wyjaśnianie,

-korygowanie wypowiedzi, poprawianie się,

-składanie zażaleń i reklamacji,

-wyrażanie aprobaty i jej braku, podziwu, niezadowolenia, rozczarowania, obojętności,

-relacjonowanie wydarzeń w czasie przeszłym, wyrażanie relacji i sprawozdań (w mowie i piśmie),

-zabieranie głosu w dyskusji, przedstawianie opinii, argumentowanie,

-formalne prośby, nakazy, ostrzeżenia,

-przedstawianie stanów, faktów, rzeczy,

-przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji,

-aktywne wykorzystywanie słownictwa z zakresu omawianych bloków tematycznych we wszystkich kompetencjach językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie).

Literatura:

M. Piantoni, R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, Nuovo Contatto B2. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, Loescher Editore 2017.

A. De Giuli, C. Guastalla, C. M. Naddeo, Nuovo magari B2. Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato, Alma Edizioni 2013 (fragmenty).

T. Marin, Nuovissimo Progetto Italiano 2, Edilingua, 2020 (fragmenty).

E. Fragai, I. Fratter, E. Jafrancesco, Uni.Italia. Corso multimediale di lingua italiana per studenti universitari, Le Monnier 2010.

G. Aprile, Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche, Alma Edizioni 2008.

oraz inne podręczniki, materiały i pomoce naukowe wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Umiejętności: absolwent potrafi

-planować i organizować pracę, współdziałać w zespole wykorzystując język włoski (K_U08);

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U09).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, w szczególności w obrębie włoskiego obszaru językowego (K_K01);

-ciągłego doskonalenia się i rozwoju swoich umiejętności językowych (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (w jednym semestrze dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione; aby uzyskać zaliczenie, wymagana jest obecność na min. 60% zajęć, licząc w tym również zwolnienia lekarskie).

Na ocenę końcową składają się:

- oceny z testów/wypowiedzi ustnych podsumowujących działy tematyczne (wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej z każdego z tych zaliczeń),

- wyniki kartkówek,

- wypowiedzi pisemne,

- nagrania,

- aktywność podczas zajęć,

- praca w grupach

- prace domowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Polanowska
Prowadzący grup: Lilia Formaggio, Beata Newecka-Ernst, Patrycja Polanowska, Patrycja Stasiak, Alessia Vignoli
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Polanowska
Prowadzący grup: Piotr Białecki, Dominik Kowalczyk, Aleksandra Pogońska-Baranowska, Patrycja Polanowska, Alessia Vignoli
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)