Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa: Morfoskładnia - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2SGOMSC Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa: Morfoskładnia - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot sprawdza, utrwala i poszerza wiadomości z zakresu gramatyki opisowej języka włoskiego. Zajęcia w pierwszym semestrze będą się koncentrować na morfoskładni języka włoskiego, zwłaszcza czasownika. Zostaną omówione również przysłówki i wyrażenia przysłówkowe, przyimki oraz spójniki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kategoriami gramatycznymi czasownika oraz z niesamodzielnymi częściami mowy. Zajęcia będą obejmowały następujące obszary:

• definicja i funkcje czasownika

• konstrukcje werbalne a konstrukcje nominalne

• czasowniki dynamiczne i statyczne

• charakterystyka czasownika: rodzaj, liczba, tryb, czas, strona, aspekt, rodzaj czynności

• czasy proste i złożone

• czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

• czasowniki posiłkowe

• czasowniki znaczeniowo pełne i łączniki

• czasowniki kauzatywne, modalne, frazeologiczne, ułomne, performatywne

• czasowniki zwrotne

• konstrukcje z "si"- impersonale oraz passivante

• walencja czasownika

• definicja, tworzenie, rodzaje przysłówka, pozycja przysłówka w zdaniu

• wyrażenia przysłówkowe

• definicja, funkcje, klasyfikacja przyimków

• wyrażenia przyimkowe

• definicja i typy spójników

Literatura:

L. Serianni, A. Castelvecchi (1997) Italiano: grammatica, sintassi, dubbi, Garzanti, Milano

P. Trifone, M. Palermo (2007) Grammatica italiana di base, Zanichelli, Bologna

M. Prandi, C. De Santis (2012) Le regole e le scelte : manuale di linguistica e di grammatica italiana, UTET Università, Torino

A. Salmoiraghi (1989) Conoscere l'italiano. Guida all'educazione linguistica per le scuole superiori, Firenze, Le Monnier

S. Fogliato (2005) Strumenti per l'italiano : portfolio delle competenze linguistiche, Torino, Loescher Editore

S. Fava, L. Puglia (2006) Verbi italiani, Milano, Tascabili La Spiga

Efekty uczenia się:

Wiedza: student przyswaja wiedzę z zakresu morfologii czasownika, zapoznaje się ze sposobami tworzenia i użycia kategorii gramatycznych czasowników i przysłówków oraz klasyfikacjami niesamodzielnych części mowy (przyimków, spójników). Poznaje podstawową terminologię językoznawczą oraz normy poprawności językowej.

Umiejętności: praktyczna analiza zjawisk językowych, określenie powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami struktur języka, umiejętność porozumiewania się w formie wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku włoskim.

Kompetencje społeczne: świadomość konieczności stałego kształcenia się i rozwijania swoich umiejętności jako filologa włoskiego, krytyczna ocena własnej wiedzy i umiejętności, świadomość konieczności podnoszenia własnych kompetencji

Metody i kryteria oceniania:

Student zostanie oceniony na podstawie testów zaliczeniowych oraz kartkówek.

Kryteria oceny: przygotowanie do zajęć, systematyczność, czynny udział w zajęciach.

dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.