Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Verga, Pirandello, Tozzi: trzej mistrzowie krótkiej formy narracyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z315HL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Verga, Pirandello, Tozzi: trzej mistrzowie krótkiej formy narracyjnej
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 3 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Moduł „Verga, Pirandello, Tozzi: trzej mistrzowie krótkiej formy narracyjnej” przeznaczony jest dla studentów III roku. Omawiane będą poetyka oraz

wybrane utwory utworów pisarzy wymienionych w tytule zajęć. Dokładną listę lektur studenci otrzymają na początku semestru.

Pełny opis:

Moduł ćwiczeniowy „Verga, Pirandello, Tozzi: trzej mistrzowie krótkiej

formy narracyjnej”, przeznaczony dla studentów III roku, będzie

poświęcony przede wszystkim analizie wybranych utworów (opowiadań)

trzech wybitnych przedstawicieli włoskiej prozy przełomu XIX i XX w.,

oraz refleksji nad rozwojem krótkich form prozatorskich od weryzmu do ekspresjonizmu .

Dokładna lista lektur zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Literatura:

Giulio Ferroni, Storia della letteratura italiana, l'Ottocento, Einaudi (wyd. dowolne)

Giulio Ferroni, Storia della letteratura italiana, lIl Novecento, Einaudi (wyd. dowolne)

Romano Luperini, Verga e le strutture narrative del realismo : saggio su "Rosso Malpelo",

Padova, Liviana Ed., 1976.

Romano Luperini ,Federigo Tozzi : le immagini, le idee, le opere, Roma ; Bari : Laterza, 1995.

Romano Luperini [et al.], La lotta per la vita: il modello di Verga, Palermo : G. B. Palumbo Editore, 2000.

Marco Marchi.Vita scritta di Federigo Tozzi, Casa Editrice Le Lettere, Firenze 2004.

Romano Luperini, Pirandello, Roma-Bari,Laterza, 2005.

oraz teksty i opracowania szczegółowe wskazane na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student

-Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju prozy włoskiej w XIX/XXw. ma ogólną wiedzę na temat głównych nurtów prozy włoskiej końca XIX i początku XX w.

-Rozpoznaje i stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze literaturoznawcze

-Zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch

-zna i poprawnie interpretuje wszystkie omawiane na zajęciach teksty literackie.

Umiejętności

Student

-Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

-potrafi wykorzystać wyniesioną z zajęć wiedzę do samodzielnej interpretacji

innych utworów literackich.

-Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie filologii, literaturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kiero¬wania własną karierą zawodową

Kompetencje społeczne

Student

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę

ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

-Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

- Jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań, prawidłowo gospodaruje czasem przeznaczonym na wykonanie zadania

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności. Dopuszcza się trzy nieobecności w semestrze.

Zaliczenie na ocenę, na które składają się:

ocena ciągła : bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność(w tym ocena przygotowanej prezentacji) – 30%

końcowa praca pisemna – 70%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Literatura:

Materiały tekstowe i audiowizualne regularnie udostępniane studentom na platformie Kampus w ciągu semestru.

Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 zajęcia odbywają się w formie zdalnej na platformie Kampus, w trybie asynchronicznym. Zajęcia będą udostępniane studentom regularnie co tydzień, zgodnie z rozkładem wywieszonym na stronie Katedry Italianistyki.

Na ocenę z zajęć składają się:

1. ocena aktywności na forum (liczba zebranych punktów za komentarze/głosy w dyskusji i / lub krótkie zadania pisemne) – 30%

2. ocena z testu końcowego przeprowadzonego na platformie Kampus – 70%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.