Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Futuryzm i inne awangardy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z315HL02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Futuryzm i inne awangardy
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 3 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Moduł „Futuryzm i inne awangardy” przeznaczony jest dla studentów III roku. Omawiane będą (na podstawie wybranych tekstów) poetyka i założenia programowe futuryzmu włoskiego oraz inne tendecje awangardowe w kulturze włoskiej początku XX w. Dokładną listę lektur studenci otrzymają na początku semestru.

Pełny opis:

Moduł ćwiczeniowy „Futuryzm i inne awangardy”, przeznaczony dla studentów III roku, będzie poświęcony przede wszystkim analizie wybranych wypowiedzi programowych włoskich futurystów, zwłaszcza manifestów. Przewidziana jest analiza wybranych utworów literackich Marinettiego i innych przedstawicieli futuryzmu, a także omówienie ich dokonań w innych dziedzinach (malarstwo, muzyka, sztuka spektaklu). Program zajęć obejmuje również podstawowe informacje na temat innych tendencji awangardowych obecnych we włoskiej kulturze początku XX w. (metafizyka, ekspresjonizm, realizm magiczny).

Dokładna lista lektur zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Literatura:

„Per conoscere Marinetti e il futurismo:un' antologia” a cura di Luciano de Maria. Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1973; „I poeti del futurismo 1909-1944”, scelta e apparato critico a cura di Glauco Viazzi, Milano, Longanesi & C., 1978; Enrico Crispolti, „Storia e critica del futurismo”, Roma, Laterza, 1986; Isabella Gherarducci „Il futurismo italiano :materiali e testimonianze”, Roma, Editori Riuniti, 1984; Walter Pedullà. „Quadrare il cerchio : il riso, il gioco, le avanguardie nella letteratura del Novecento”, Roma, Donzelli Editore, 2005; Claudia Salaris, „Storia del futurismo: libri, giornali, manifesti”, Roma, Editori Riuniti, 1985; Przemysław Strożek. „Marinetti i futuryzm w Polsce 1909-1939: obecność, kontakty, wydarzenia”, Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2012; Gianni Eugenio Viola, „L'utopia futurista : contributo alla storia delle avanguardie”, Ravenna, Longo Editore, 1994.

oraz teksty i inne materiały wskazane (udostępnione) w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student

- Rozpoznaje i stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze stosowane w literaturoznawstwie

- ma ogólną wiedzę na temat nurtów awangardowych w kulturze włoskiej początku XX w.

-.jest w stanie wypowiadać się na temat twórczości omawianych pisarzy, potrafi umieścić ją w szerszym kontekście literatury i kultury włoskiej XX w

- Zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch

-zna wszystkie omawiane na zajęciach teksty literackie i programowe.

Umiejętności

Student

- Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

- Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie filologii, literaturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kiero¬wania własną karierą zawodową

-- umie poprawnie zinterpretować wszystkie omawiane na zajęciach teksty literackie i programowe.

Kompetencje społeczne

Student

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

- wykazuje aktywność, czynnie uczestniczy w dyskusji

- prawidłowo gospodaruje czasem przeznaczonym na wykonanie zadania

- Jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności. Dopuszcza się trzy nieobecności w semestrze.

Zaliczenie na ocenę, na które składają się:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 20%

ocena referatu -20 %

końcowa praca pisemna – 60%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.